Bemen-3 centre segur

Bemen-3 centre segur

FAQS

S’han modificat espais i assignació de grups per tal de disposar d’aules/tallers per 30 alumnes/grup, complint les normes establertes pels Departaments d’Educació i de Salut.

S’ha establert una planta per a cada cicle per reduir la mobilitat dins del centre.

Es demanarà tenir, com a mínim, les dades de contacte d’un familiar directe o persona referent per contactar en cas de necessitat.

En les circumstàncies actuals no és recomanable la visita al centre si no és imprescindible i sempre amb cita prèvia.

El/la coordinador/a de cicle és la persona que fa el seguiment acadèmic. Sempre que sigui possible, les entrevistes del/la coordinador/a amb la família seran telefòniques o virtuals. A banda podeu contactar, segons l’assumpte, mitjançant els correus publicats a la pàgina web.

Les reunions en grup per a l’acollida a les famílies de Grau Mig es faran virtuals a primers d’octubre. S’avisarà de la data i hora de la reunió.

El centre comunicarà la informació general (reunions de grup, renovació Consell Escolar, incidències…) a les famílies mitjançant SMS i/o correu electrònic.

Els estudiants/es ocuparan el mateix lloc al llarg de la jornada i en acabar desinfectaran el seu espai de treball.

Cal que l’alumne porti el material de treball personal. No es podran intercanviar objectes ni materials personals.

Després d’utilitzar materials i recursos del centre, l’estudiant/a els desinfectarà.

El centre té quatre entrades. Cada grup té assignada una porta i una hora d’entrada per tal de que no coincideixin dos grups en una porta. Cada grup té indicat un espai per esperar a entrar. El/la docent donarà accés al centre i comprovarà el rentat de mans a l’entrada. Per entrar i en el centre cal portar mascareta.

Considerem que conèixer bones pràctiques relacionades amb el sector laboral és un bon aprenentatge. Per qualsevol d’aquestes activitats es valoraran les mesures de prevenció necessàries i caldrà l’autorització del responsable de prevenció Covid-19 i la direcció.

Si. El centre va lliurar el Pla d’Organització Covid19 2020-2021 a inspecció educativa i l’ha actualitzat i aprovat el Consell Escolar en data, 10 de setembre. Aquest document és públic a la web del centre.

Les activitats d’ensenyament/aprenentatge i documentació estan publicades a CooB3. Aquestes activitats estan dissenyades en clau de treball autònom de l’estudiant/a i seguiment/tutorització del docent. Si un estudiant/a puntualment no pot assistir a classe, pot continuar el ritme d’aprenentatge des de casa.

Els/les docents de baixa per quarantena, sempre que sigui possible, faran les classes des de casa i, per tant, els alumnes seguiran les classes des del centre.

En cas de quarantena del grup o confinament les classes continuaran de manera virtual, mantenint el mateix horari de classe i/o en franges de connexió.