CFGS Ensenyament i Animació Socioesportiva

Activitats físiques i esportives

Ensenyament i Animació Socioesportiva

Tècnic o tècnica superior en Ensenyament i Animació Socioesportiva

(El Curs 2022-23 no s’impartirà aquest cicle)

Aquests estudis capaciten per elaborar, gestionar i avaluar projectes d’animació fisicoesportius i recreatius per a tot tipus d’usuaris, programant i dirigint les activitats d’ensenyament, d’inclusió socioesportiva i de temps lliure, coordinant les actuacions dels professionals implicats, garantint-ne la seguretat, respectant el medi ambient i aconseguint la satisfacció dels usuaris, en els límits previstos de cost.

La durada és de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

0 cursos
acadèmics
0 h
de durada total
0 h
a Bemen-3
0 h
en un centre de treball

Més informació:

 • Valoració de la Condició Física i Intervenció en Accidents (165 hores).
 • Dinamització de Grups (132 hores).
 • Planificació de l’Animació Socioesportiva (66 hores).
 • Metodologia de l’Ensenyament d’Activitats Fisicoesportives (132 hores).
 • Activitats Fisicoesportives Individuals (132 hores).
 • Activitats d’Oci i Temps Lliure (198 hores).
 • Activitats Fisicoesportives d’Aparells Manuals (99 hores).
 • Activitats Fisicoesportives d’Equip (165 hores).
 • Jocs i Activitats Fisicorecreatives i d’Animació Turística (165 hores).
 • Activitats Fisicoesportives per a la Inclusió Social (66 hores).
 • Formació i Orientació Laboral (99 hores).
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores).
 • Anglès (99 hores).
 • Projecte d’Ensenyament i Animació Socioesportiva (66 hores).
 • Formació en Centres de Treball (350 hores).

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • Tenir el títol de batxillerat.
 • Tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista.
 • Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental.
 • Haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari.
 • Tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP).
 • Tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent.
 • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l’any natural en què es realitza la prova.

El Curs 2022-23 no s’impartirà aquest cicle.

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s’han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.

Per a més informació, consulteu el Canal Universitats.

Sortides professionals

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • Professor o professora d’activitats fisicoesportives (natació, atletisme, bàsquet, voleibol, tennis i pàdel, entre d’altres).
 • Animador o animadora fisicoesportiu i recreatiu.
 • Animador o animadora. d’activitats d’inclusió socioesportiva.
 • Animador o animadora de vetllades i espectacles en instal•lacions turístiques.
 • Animador o animadora d’activitats recreatives a l’aire lliure en instal•lacions turístiques.
 • Coordinador o coordinadora d’activitats d’animació esportiva.
 • Coordinador o coordinadora d’activitats fisicoesportives en instal•lacions esportives d’empreses turístiques o entitats públiques i privades.
 • Coordinador o coordinadora de temps lliure educatiu infantil i juvenil.
 • Coordinador o coordinadora de campaments, albergs de joventut, cases de colònies, granges escola, aules de cases de joventut i escoles de natura.
 • Coordinador o coordinadora d’activitats paracurriculars en el marc escolar.
 • Cap de projectes de lleure educatiu infantil i juvenil.
 • Director o directora de temps lliure educatiu infantil i juvenil.
 • Director o directora de campaments, albergs de joventut, cases de colònies, granges escola, aules de cases de joventut i escoles de natura.
 • Director o directora d’activitats paracurriculars en el marc escolar.
 • Cap de departament d’animació turística.
 • Cronometrador o cronometradora, jutge o jutgessa i àrbitre de competicions esportives no oficials.
 • Promotor o promotora esportiu i de competicions de nivell elemental o social i d’esdeveniments esportius de nivell bàsic.
 • Monitor o monitora d’activitats fisicoesportives i recreatives en campaments.
 • Monitor o monitora de temps lliure.

Demana informació sense compromís

  ** ROSMENTA, SL (Bemen-3), tractarà les vostres dades personals per a contactar-vos i informar-vos del cicle seleccionat. Podeu exercir en qualsevol moment els drets d'accés, eliminació, rectificació, oposició, limitació i portabilitat, enviant una carta a Bemen-3 · C/ Cartellà, 48 · 08031 Barcelona, o un c/e a bemen3@bemen3.com.
  Les Condicions legals i la Política de cookies de la web es poden consultar fent click aquí (s'obre una finestra nova).