Skip to content

Preinscripció i matrícula curs 2020-21

El procediment i períodes de preinscripció i matrícula pel curs 2019-2020 estan regulats per la Resolució EDU/452/2019, de 21 de febrer, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matricula.

CFGMCicles Formatius Grau Mitjà

Període de presentació de sol.licituds

del 14 al 21 de maig

Publicació de les relacions baremades de sol.licituds

7 de juny

Publicació de les relacions d'alumnat admès

25 de juny

Període de matriculació per a l'alumnat admès

del 9 al 15 de juliol

Període extraordinari de presentació de sol.licituds

3 i 4 de setembre

Publicació llista d'admesos

6 de setembre

(Enllaç al web del Departament d’Educació)

CFGSCicles Formatius Grau Superior

Període de presentació de sol.licituds

del 29 de maig al 5 de juny

Publicació de les relacions baremades de sol.licituds

28 de juny

Publicació de les relacions d'alumnat admès

17 de juliol

Període de matriculació per a l'alumnat admès

del 18 al 23 de juliol

(Enllaç al web del Departament d’Educació)

PFIProgrames de Formació i Inserció

Període de presentació de sol.licituds

del 13 al 24 de maig

Publicació de les relacions baremades de sol.licituds

3 de juny

Publicació de les relacions d'alumnat admès

5 de juliol

Període de matriculació per a l'alumnat admès

del 2 al 9 de setembre

Període extraordinari de matriculació

a partir del 10 de setembre

(Descarrega full PDF)

Instruccions

  • Cal disposar del número d’identificació de l’alumne/a. Els alumnes nous en el sistema educatiu de Catalunya encara no el tenen; per als alumnes matriculats des del curs 2015-2016 en centres educatius de qualsevol titularitat és una dada obligatòria que han de facilitar els centres on estan escolaritzats. En casos excepcionals, i durant el període de preinscripció, el pare, mare o tutor/a o l’alumne/a (si és major d’edat) pot sol.licitar aquest identificador als serveis territorials del Departament d’Educació, acreditant-se amb el DNI o document equivalent.
  • Cal que el pare, mare o tutor/a legal (si l’alumne/a és menor d’edat i no fa els 18 anys durant l’any 2019) o l’alumne/a (si és major d’edat o fa els 18 anys durant aquest any) s’identifiqui mitjançant:
    el servei d’identificació idCat Mòbil, l’usuari GICAR (si es tracta de treballadors de la Generalitat de Catalunya), o altres certificats digitals, com el DNI electrònic o el certificat CATCert.

En la sol.licitud és obligatori especificar l’adreça electrònica per poder rebre el missatge amb el codi de la sol.licitud de preinscripció.

Així mateix, si l’alumne/a és menor d’edat, cal especificar el tutor/a que consultarà per Internet els resultats de la preinscripció (puntuació provisional, puntuació un cop resoltes les reclamacions, ordre definitiu i plaça assignada). Es pot accedir a aquestes consultes amb el codi de sol.licitud i el número del DNI, NIE o passaport del tutor/a que s’ha especificat que farà la consulta.

Si voleu identificar-vos mitjançant l’idCAT Mòbil, prèviament us heu de registrar en aquest servei. Si ja ho heu fet, heu d’introduir el vostre document d’identificació (DNI, NIE o passaport) i el número de telèfon mòbil que heu indicat en el servei d’identificació idCAT Mòbil.

Si la base de dades no troba el document d’identificació o el número de telèfon mòbil proporcionat no es correspon amb el que s’ha registrat, visualitzareu un missatge d’error. En aquest cas, haureu de modificar el registre, si escau.

Si les dades proporcionades es corresponen a les registrades, rebreu una contrasenya al vostre telèfon mòbil per introduir-la al camp de text que es mostra a la pantalla. A partir d’aquest moment, podreu fer el tràmit de la preinscripció.
Per canviar de pantalla cal utilitzar exclusivament els botons “següent” i “anterior” de l’aplicació i no els del navegador.
La sol.licitud només es considera presentada quan, després d’emplenar tot el formulari, s’executa l’opció “enviament” des de l’última pantalla.
Quan s’hagin enviat les dades, rebreu un missatge electrònic des d’on es pot obtenir el resguard de presentació de la sol.licitud; en aquest comprovant consta la documentació que cal presentar a l’efecte d’acreditació dels criteris de prioritat, si escau. S’aconsella guardar-ne una còpia.

La sol.licitud que s’ha enviat queda registrada. Només cal presentar una còpia del resguard al centre demanat en primera opció en els casos en què calgui presentar documentació acreditativa dels criteris de prioritat.

Un cop presentada la sol.licitud, i durant el termini de presentació de sol.licituds, es podran modificar les dades relatives als criteris de prioritat al.legats, així com dels ensenyaments i centres sol.licitats, si és necessari. En aquest cas les dades vàlides seran les de la darrera modificació.