Preinscripció

Preinscripció i matrícula curs 2020-21

El procediment i períodes de preinscripció i matrícula pel curs 2020-2021 estan regulats per la RESOLUCIÓ EDU/576/2020, de 28 de febrer, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matricula.

CFGMCicles Formatius Grau Mitjà

Període de presentació de sol.licituds (electrònica o de suport informàtica)

de l'11 al 15 de maig

Publicació de les relacions baremades de sol.licituds

5 de juny

Publicació de les relacions d'alumnat admès

10 de juliol

Període de matriculació per a l'alumnat admès

del 13 al 17 de juliol

Període extraordinari de presentació de sol.licituds

2 al 4 de setembre

Publicació llista d'admesos

8 de setembre

(Enllaç al web del Departament d’Educació NO ACTIU: PENDENT DE CONFIRMACIÓ)

CFGSCicles Formatius Grau Superior

Període de presentació de sol.licituds (electrònica o de suport informàtica)

del 29 de maig al 5 de juny

Publicació de les relacions baremades de sol.licituds

26 de juny

Publicació de les relacions d'alumnat admès

14 de juliol

Període de matriculació per a l'alumnat admès

del 15 al 21 de juliol

Període extraordinari de presentació de sol.licituds

2 al 4 de setembre

Publicació llista d'admesos

8 de setembre

(Enllaç al web del Departament d’Educació NO ACTIU: PENDENT DE CONFIRMACIÓ)

PFIProgrames de Formació i Inserció

Període de presentació de sol.licituds

de l'11 al 22 de maig

Publicació de les relacions baremades de sol.licituds

3 de juny

Publicació de les relacions d'alumnat admès

6 de juliol

Període de matriculació per a l'alumnat admès

de l'1 al 10 de setembre

Període extraordinari de matriculació

a partir del 10 de setembre

(Enllaç al web del Departament d’Educació NO ACTIU: PENDENT DE CONFIRMACIÓ)

Instruccions

• Només es pot presentar una sol.licitud de preinscripció per persona per a cicles formatius de grau mitjà i una per a cicles formatius de grau superior, on s’hi poden indicar peticions d’admissió en diversos centres, cicles i torns, sempre ordenades per ordre de preferència. La presentació de més d’una sol.licitud per tipus d’ensenyament comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.

• La sol.licitud s’ha de presentar al registre electrònic de la Generalitat mitjançant el formulari electrònic disponible al web del Departament d’Educació.

• Per poder utilitzar el formulari, el tutor/a legal (si l’alumne/a és menor d’edat o no fa els 18 anys durant l’any 2020) o l’alumne/a (major d’edat o que fa els 18 anys durant aquest any) s’ha d’identificar mitjançant un certificat digital, com el DNI electrònic o el sistema alternatiu d’identificació IdCat Mòbil, i el número d’identificació de l’alumne/a amb el qual consta al Registre d’alumnes de Catalunya.

• El tràmit de presentació de la sol.licitud electrònica s’acaba amb l’enviament del formulari i no se n’ha de presentar cap còpia al centre. Tampoc cal presentar cap documentació identificativa de la persona sol.licitant. Es pot acreditar la presentació de la sol.licitud amb el resguard corresponent, on consta la data i número de registre d’entrada, que es rep a l’adreça electrònica indicada a la sol.licitud.

• Les persones que no puguin utilitzar la sol.licitud electrònica esmentada, poden utilitzar el formulari en suport informàtic disponible al web del Departament d’Educació. En aquest cas, cal enviar les dades amb aquesta eina dins el termini previst. A continuació, cal imprimir i signar el resguard de la sol.licitud i, acompanyat de la documentació acreditativa corresponent, presentar-lo al centre demanat en primera opció dins el termini establert per presentar la documentació.

• Una vegada enviada la sol.licitud, en qualsevol dels dos formats, i durant el termini de presentació de sol.licituds, es poden modificar les dades relatives als criteris de prioritat al.legats, així com els ensenyaments i centres sol.licitats, si cal. En aquest cas, les dades que es validen són les de la darrera modificació.

• En tot cas, per a la preinscripció a aquests ensenyaments, no s’accepten les sol.licituds que es presentin únicament en paper.

També podeu contactar amb nosaltres.

Obrir formulari