Assessorament i Reconeixement de l'experiència laboral (SAR)

Què és?

És un servei que ofereix Bemen-3 en col.laboració amb la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, permet a les persones interessades acreditar Unitats Formatives i Mòduls de Formació Professional a partir de l’experiència laboral i altres aprenentatges.
També permet completar una titulació de Formació Professional o una Competència professional.

Com funciona?

El procés per acreditar l’experiència laboral es fa en dues fases:
- L’Assessorament
- El Reconeixement

Quan es fa?

Al llarg del curs es fan 2 convocatòries per a l'Assessorament i 2 per al Reconeixement.

Assessorament

Oferta de places del centre per família professional:

Família professional
Places
Serveis Socioculturals i a la Comunitat
5
Informàtica i Comunicació
10

Ampliació informació:

Servei que presta el centre educatiu, en col·laboració amb el Departament d’Ensenyament, a sol·licitud de la persona interessada, de forma personalitzada, que consisteix en la identificació i l’anàlisi detallada de les capacitats i expectatives professionals, i la identificació i valoració de les ofertes formatives amb les seves variants, i que conclou amb l’elaboració i lliurament de l’informe d’assessorament.

Requisit previ per participar al Reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials.

Període d’admissió de les sol.licituds pel servei d’assessorament (darrera convocatòria): del 15 al 19 de gener de 2024.

Cal lliurar el document de sol.licitud d’assessorament en el període indicat. Aquest document es pot descarregar des de la nostra web o recollir en el centre [Descarregar document de SOL.LICITUD al servei d’Assessorament en PDF].

Les persones sol.licitants del servei rebran un sms en el qual s’indicarà si han estat admeses o són reserves. També podran consultar la llista d’admesos i reserves que estarà a la seva disposició a la secretaria del centre.

Criteris d’admissió: En cas d’haver-hi més sol·licituds que places disponibles, l’ordre d’admissió es realitzarà d’acord amb la major edat de la persona sol·licitant.

Publicació de les llistes d’admesos: a partir del 24 de gener de 2024

Les persones sol·licitants del servei rebran un SMS en el qual s’indicarà si han estat admeses o són reserves. També podran consultar la llista d’admesos i reserves que estarà a la seva disposició a la secretaria del centre.

Pagament del servei: Un cop admès, cal fer l’ingrés de 60 € al número de compte: ES29 2100 – 0919 – 78 – 0200112499 i fer constar com a concepte: DNI/NIE, NOM i COGNOMS de l’estudiant/a. com a concepte ASSESSORAMENT FP.

Presentació de documentació: entre el 29 de gener i el 02 de febrer de 2024 cal lliurar la següent documentació:

Calendari del servei d’Assessorament: 
A partir del 05 de febrer de 2024 s’iniciaran les sessions grupals d’assessorament i es comunicarà per missatge SMS la data i hora a l’interessat. En cas que no pugueu assistir a la sessió cal que ho comuniqueu amb antelació. La no assistència sense justificació comportarà la pèrdua dels drets a rebre l’assessorament i del reemborsament del preu del servei.

Les sessions individualitzades d’assessorament es desenvoluparan a partir del 26  de febrer 2024. El lliurament dels informes d’assessorament es farà a partir del 04 de març de 2024.

Reconeixement

Oferta de places del centre per cicles formatius:

Cicle Formatiu
Places
CFGS Educació Infantil
5
CFGS Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma, itinerari BigData
5
CFGS Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa, itinerari Ciberseguretat
5

Ampliació informació:

El reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials és un servei que presta el centre educatiu, a sol·licitud de la persona usuària, de forma individual. 

El reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials conclou amb un certificat oficial expedit pel centre educatiu on hi consten els crèdits o unitats formatives reconegudes.

Període d’admissió de les sol·licituds pel servei de reconeixement (darrera convocatòria): 15 al 19 de gener de 2024
Cal lliurar el document de sol·licitud de reconeixement en el període indicat. Aquest document es pot descarregar des de la nostra web o recollir en el centre  [Descarregar document de SOL.LICITUD al Servei de Reconeixement en PDF].

Criteris d’admissió: En cas d’haver-hi més sol·licituds que places disponibles, l’ordre d’admissió es realitzarà prioritzant les sol·licituds de les persones que han realitzat el procés d’assessorament en el centre i d’acord amb la major edat de la persona sol·licitant.

Publicació de les llistes d’admesos: a partir del 22 de gener de 2024
Les persones sol·licitants del servei rebran un SMS en el qual s’indicarà si han estat admeses o són reserves. També podran consultar la llista d’admesos i reserves que estarà a la seva  disposició a la secretaria del centre.

Pagament del servei: Un cop admès, cal fer l’ingrés de 18 € per  Unitat Formativa que es vulgui reconèixer, al número de compte: ES29 2100 – 0919 – 78 – 0200112499 i fer constar com a concepte: DNI/NIE, NOM i COGNOMS de l’estudiant/a i com a  concepte RECONEIXEMENT FP.

Presentació de documentació: entre el 29 de gener al 02 de febrer 2024 cal lliurar la següent documentació:
 Document d’inscripció  [Descarregar document d’INSCRIPCIÓ  al Servei de Reconeixement en PDF] .
 Fotocòpia del DNI, NIE o Passaport, acompanyat de l’original per a la seva verificació.
 Document justificatiu de la bonificació o l’exempció del preu públic, si és el cas.
 Resguard de pagament del preu establert.

Calendari del servei de reconeixement: 

A partir del 05 de febrer de 2024  s’iniciaran les Juntes de  Reconeixement i es comunicarà per missatge SMS la data i hora a l’interessat. En cas que no pugueu assistir a la sessió cal que ho comuniqueu amb antelació. La no assistència sense justificació comportarà la pèrdua del dret a presentar-se a l’avaluació de la Junta de Reconeixement i del reembossament del preu del servei.

Sol.licitud de reclamació del procediment d’avaluació i acreditació de competències professionals

[Descarregar document de SOL.LICITUD de reclamació admisió en PDF]

[Descarregar document de SOL.LICITUD de reclamació resultats en PDF]