Grup ERASMUS+

BEMEN-3

Estades internacionals per a estudiants de Grau Mitjà i Grau Superior

ERASMUS+ BEMEN-3 English

Bemen-3 aposta per la internacionalització dels seus estudis, per això promou la participació dels/de les seus/seves estudiants/es en projectes de mobilitat que els poden permetre realitzar estades professionals a l’estranger per mitjà del programa ERASMUS +.

+ 100
Estudiants/es
+ 100
Organitzacions
+ 100
Projectes
Dades publicades al 2017 del programa europeu ERASMUS+

Més informació:

ERASMUS+ GM BEMEN-3

BEMEN-3

Estades internacionals per a graduats de Grau Mitjà

A qui van dirigides:

 • A estudiants de Grau Mitjà recentment graduats al nostre centre (les estades tindran lloc durant el curs acadèmic posterior al de l’obtenció del títol) i que acreditin com a mínim un nivell intermedi d’Anglès (B-1 o superior).

En què consisteixen:

 • Són estades de 2 mesos de durada en ciutats europees que formen part de l’associació Xarxa FP. Durant aquest període l’estudiant realitzarà pràctiques en una empresa del seu àmbit professional, adquirint experiència professional i millorant les seves competències professionals i lingüístiques.
 • La beca inclou totes les despeses (viatge, allotjament, manutenció, assegurança, etc), de tal forma que no suposa cap despesa extraordinària per a l’estudiant.

Quan tenen lloc:

 • Hi han dues possibilitats:
  • Octubre i novembre.
  • Gener i febrer.
 • Durant el període de l’estada, l’estudiant pot seguir normalment el desenvolupament del curs que està cursant a través de l’entorn virtual d’aprenentatge (CooB-3).

BEMEN-3

Beques Erasmus+ per a Grau Mitjà

CONVOCATÒRIA PER A LA SOL·LICITUD DE BEQUES DE MOBILITAT ERASMUS+ PER A GRADUATS DE GRAU MITJÀ 2022-23

ERASMUS+ BEMEN-3

– Objectius del projecte: Fomentar que els recent graduats en els cicles formatius de grau mitjà puguin adquirir una major i més diversa experiència professional a través de pràctiques en empreses dels diferents països de la Unió Europea millorant les seves competències professionals, personals i lingüístiques.

– Beneficiaris: Estudiants de cicles formatius de grau mitjà del nostre centre que obtinguin el títol de graduat al Juny del 2023 , majors d’edat en el moment de l’estada i amb un nivell intermedi de Llengua Estrangera (B1) o superior.

– En què consisteixen:

 • Estada de 2 o 3 mesos de durada en una ciutat de la Unió Europea (https://www.xarxafp.org/members/members-map/) + Curs d’idiomes On- line.
 • Acompanyament pedagògic de tots els participants: cerca de l’empresa de pràctiques, suport en la cerca de l’allotjament, seguiment i tutoria a la ciutat de destí.
 • Durant aquest període l’estudiant realitzarà pràctiques en una empresa del seu àmbit professional, adquirint experiència professional i millorant les seves competències professionals, personals i lingüístiques.
 • Import beca: Aprox. 1500 €/mes.

– Quan tenen lloc: Es pot triar un d’aquests períodes:

 • Des de l’1 d’octubre al 30 de novembre de 2023.
 • Des del 15 de gener al 14 de març de 2024.
 • Des del 15 de març al 14 de maig de 2024.

– Nombre de beques: 3 (1 beca garantida per a un estudiant del centre + 2 possibles beques més en funció dels mèrits acadèmics i competències de l’estudiant).

 Requisits i *procés de selecció:

 • Tenir un bon nivell de la Llengua Estrangera (B1 o superior).
 • Tenir aprovats tots els mòduls del 1r curs del cicle formatiu de GM que s’està cursant
  (donat que les beques són per a graduats, l’obtenció de les mateixes quedarà condicionada a l’obtenció del títol al Juny del 2023).
 • Tenir 18 anys en el moment de l’estada.

En cas que el nombre de sol.licitants que compleixen amb els requisits sigui superior al nombre d’aspirants seleccionables pel centre (3), la selecció d’estudiants es farà seguint les següents prioritats:

 • 1r) Estudiants que acreditin nivell de llengua estrangera amb una titulació oficial.
 • 2n) Estudiants que presentin un millor expedient acadèmic del 1r curs del GM cursat.

– Procés d’adjudicació: Els estudiants seleccionats pel centre un cop acabat el procés de selecció*, hauran d’enviar el seu CV EUROPASS (en format word) i en llengua estrangera (https://europa.eu/europass/en) i passar una entrevista personal amb Fundació Barcelona FP (entitat Coordinadora del projecte), que serà qui finalment atorgarà la beca garantida per a un estudiant del nostre centre en funció de la puntuació obtinguda en aquesta entrevista i la valoració del seu Europass.

Els estudiants no seleccionats del centre obtindran o no finalment beca de mobilitat en funció de la puntuació obtinguda a l’entrevista (mèrits acadèmics, competència lingüística i competències personals), essent per als candidats amb millor puntuació dels no seleccionats en primera ronda. En cas que finalment l’estudiant no obtingui la beca, quedarà en llista d’espera en cas que hi hagi possibles renúncies.

Els estudiants del centre que vulguin sol·licitar la beca ho podran fer fins al dia 18 de desembre del 2022, adreçant un correu electrònic al responsable de mobilitat del centre (pcasas7@bemen3.cat) amb l’assumpte Sol·licitud beques ERASMUS GM indicant en el cos del missatge el seu nom i cognoms, DNI, adreça, data de naixement, telèfon de contacte i cicle formatiu que s’està cursant i indicant si tenen o no certificació acadèmica del nivell de llengua estrangera (que caldrà adjuntar escanejada si s’escau).

En cas que es presentin sol·licituds fora de termini la sol.licitud quedarà desestimada.

– Publicació dels resultats: Un cop acabat el procés de selecció s’informarà a tots els candidats de la resolució definitiva al mateix correu utilitzat en la sol.licitud.

ERASMUS+ GS

BEMEN-3

Estades internacionals per a estudiants de Grau Superior

Bemen-3 ha rebut la CARTA ERASMUS D’EDUCACIÓ SUPERIOR 2021-27, acreditació atorgada per la Comissió Europea que permetrà la participació del centre en projectes de mobilitat a través de les beques del programa ERASMUS+, de les quals es podran beneficiar els nostres estudiants de Grau Superior, realitzant la Formació en Centres de Treball (FCT) en diferents països de la Unió Europea. Els crèdits obtinguts en aquestes estades són autòmaticament reconeguts com a part del seus estudis en els respectius cicles formatius.

En amdós casos, els possibles beneficiaris d’aquestes beques hauran de complir amb els requisits dels diferents programes de mobilitat, que seran successivament publicats a la web i difosos pel responsable de mobilitat del centre. Per a l’adjudicació d’aquestes beques entre els estudiants que compleixen amb aquests requisits, es tindrà en compte el seu expedient acadèmic.

BEMEN-3

Beques Erasmus+ per a Grau Superior

CONVOCATÒRIA PER A LA SOL·LICITUD DE BEQUES DE MOBILITAT ERASMUS+ PER A GRADUATS DE GRAU SUPERIOR 2022-23:

ERASMUS+ BEMEN-3

– Objectius del projecte: Fomentar que els recent graduats en els cicles formatius de grau superior puguin adquirir una major i més diversa experiència professional a través de pràctiques en empreses dels diferents països de la Unió Europea millorant les seves competències professionals, personals i lingüístiques.

– Beneficiaris: Estudiants de cicles formatius de grau superior del nostre centre que obtinguin el títol de graduat al Juny del 2023 , majors d’edat en el moment de l’estada i amb un nivell intermedi de Llengua Estrangera (B1) o superior.

– En què consisteixen:

 • Estada de 2 mesos de durada en una ciutat de la Unió Europea (https://www.xarxafp.org/members/members-map/) + Curs d’idiomes On- line.
 • Acompanyament pedagògic de tots els participants: cerca de l’empresa de pràctiques, suport en la cerca de l’allotjament, seguiment i tutoria a la ciutat de destí.
 • Durant aquest període l’estudiant realitzarà pràctiques en una empresa del seu àmbit professional, adquirint experiència professional i millorant les seves competències professionals, personals i lingüístiques.
 • Import beca: Aprox. 560-610 €/mes.

– Quan tenen lloc: Es pot triar un d’aquests períodes:

 • Des de l’1 d’octubre al 30 de novembre de 2023.
 • Des del 15 de gener al 14 de març de 2024.
 • Des del 15 de març al 14 de maig de 2024.

– Nombre de beques: 3 (1 beca garantida per a un estudiant del centre + 2 possibles beques més en funció dels mèrits acadèmics i competències de l’estudiant).

– Requisits i *procés de selecció:

 • Tenir un bon nivell de la Llengua Estrangera (B1 o superior).
 • Tenir aprovats tots els mòduls del 1r curs del cicle formatiu de GS que s’està cursant
  (donat que les beques són per a graduats, l’obtenció de les mateixes quedarà condicionada a l’obtenció del títol al Juny del 2023).
 • Tenir 18 anys en el moment de l’estada.

En cas que el nombre de sol·licitants que compleixen amb els requisits sigui superior al nombre d’aspirants seleccionables pel centre (3), la selecció d’estudiants es farà seguint les següents prioritats:

 • 1r) Estudiants que acreditin nivell de llengua estrangera amb una titulació oficial.
 • 2n) Estudiants que presentin un millor expedient acadèmic del 1r curs del GS cursat.

– Procés d’adjudicació:Els estudiants seleccionats pel centre un cop acabat el procés de selecció*, hauran d’enviar el seu CV EUROPASS (en format word) i en llengua estrangera (https://europa.eu/europass/en) i passar una entrevista personal amb Fundació Barcelona FP (entitat Coordinadora del projecte), que serà qui finalment atorgarà la beca garantida per a un estudiant del nostre centre en funció de la puntuació obtinguda en aquesta entrevista i la valoració del seu Europass.

Els estudiants no seleccionats del centre obtindran o no finalment beca de mobilitat en funció de la puntuació obtinguda a l’entrevista (mèrits acadèmics, competència lingüística i competències personals), essent per als candidats amb millor puntuació dels no seleccionats en primera ronda. En cas que finalment l’estudiant no obtingui la beca, quedarà en llista d’espera en cas que hi hagi possibles renúncies.

Els estudiants del centre que vulguin sol.licitar la beca ho podran fer fins al dia 18 de desembre del 2022, adreçant un correu electrònic al responsable de mobilitat del centre (pcasas7@bemen3.cat) amb l’assumpte Sol·licitud beques ERASMUS GS indicant en el cos del missatge el seu nom i cognoms, DNI, adreça, data de naixement, telèfon de contacte i cicle formatiu que s’està cursant i indicant si tenen o no certificació acadèmica del nivell de llengua estrangera (que caldrà adjuntar escanejada si s’escau).

En cas que es presentin sol·licituds fora de termini la sol·licitud quedarà desestimada.

– Publicació dels resultats: Un cop acabat el procés de selecció s’informarà a tots els candidats de la resolució definitiva al mateix correu utilitzat en la sol.licitud.

BEMEN-3

Preparació per a les Proves Oficials d’Anglès de l’EOI

Per a l’obtenció de títols oficials (B1 i B2)

ERASMUS+ BEMEN-3
 • Des del centre difonem les proves oficials d’Anglès de l’EOI (que tenen lloc anualment al mes de juny) com a una oportunitat per als nostres estudiants d’acreditar amb un títol oficial els seus coneixements en llengua anglesa.
 • Els informem de les diferents proves a les quals poden presentar-se i els assessorem en funció del nivell:
  • Certificat de Nivell Intermedi (B1 del marc comú de referència europeu).
  • Certificat de Nivell Avançat (B2 del marc comú de referència europeu).
 • Realitzem la inscripció a les proves al propi centre i fem el seguiment dels tràmits administratius.
 • Preparem als estudiants per a la prova, realitzant sessions de conversa en llengua anglesa preparatòries per a la part d’expressió i interacció oral d’aquestes.