Grup ERASMUS+

BEMEN-3

Estades internacionals per a estudiants de Grau Mitjà i Grau Superior

ERASMUS+ BEMEN-3 English

Bemen-3 aposta per la internacionalització dels seus estudis, per això promou la participació dels/de les seus/seves estudiants/es en projectes de mobilitat que els poden permetre realitzar estades professionals a l’estranger per mitjà del programa ERASMUS +.

Estudiants/es
+ 100
Organitzacions
+ 100
Projectes
+ 100
Dades publicades al 2017 del programa europeu ERASMUS+

Més informació:

BEMEN-3

Beques Erasmus+ per a Grau Mitjà

CONVOCATÒRIA PER A LA SOL·LICITUD DE BEQUES DE MOBILITAT ERASMUS + PER A ESTUDIANTS/ES DE GRAU MITJÀ 2023-2024

ERASMUS+ BEMEN-3

– Objectius del projecte:

Fomentar que l’alumnat dels cicles formatius de grau mitjà pugui adquirir una major i més diversa experiència professional a través de pràctiques en empreses de diferents països de la Unió Europea millorant les seves competències professionals, personals i lingüístiques.

– Beneficiaris: Estudiants/es de cicles formatius de grau mitjà de 2n curs del nostre centre, majors d’edat en el moment de l’estada i amb un nivell intermedi de Llengua Estrangera (B1) o superior.

– En què consisteixen:

 • Estada de 2 mesos de durada en una ciutat de la Unió Europea (https://www.xarxafp.org/members/members-map/) + Curs d’idiomes On- line.
 • Acompanyament pedagògic de tots els participants: cerca de l’empresa de pràctiques, suport en la cerca de l’allotjament, seguiment i tutoria a la ciutat de destí.
 • Durant aquest període l’estudiant realitzarà pràctiques en una empresa del seu àmbit professional, adquirint experiència professional i millorant les seves competències professionals, personals i lingüístiques.
 • Import beca: Aprox. 1500 €/mes.

– Quan tenen lloc: Març – Abril 2024.

– Nombre de beques: 3 (1 beca garantida per a un estudiant del centre + 2 possibles beques més en funció dels mèrits acadèmics i competències de l’estudiant).

 Requisits i *procés de selecció:

 • Tenir un bon nivell de la Llengua Estrangera (B1 o superior).
 • Tenir aprovats tots els mòduls del 1r curs del cicle formatiu de GM que s’està cursant.
 • Aprovació de la idoneïtat de l’aspirant per part de l’equip docent (valoració positiva de les competències professionals, personals i socials de l’aspirant).
 • Tenir 18 anys en el moment de l’estada.

Els estudiants del centre que vulguin sol.licitar la beca ho podran fer fins al dia 30 de novembre del 2023, adreçant un correu electrònic al responsable de mobilitat del centre (pcasas7@bemen3.cat) amb l’assumpte Sol.licitud beques ERASMUS GM, indicant en el cos del missatge el seu nom i cognoms, DNI, adreça, data de naixement, telèfon de contacte i cicle formatiu que s’està cursant i indicant si tenen o no certificació acadèmica del nivell de llengua estrangera (que caldrà adjuntar escanejada si s’escau). Caldrà adjuntar un breu vídeo en que l’estudiant/a exposi en llengua anglesa la seva motivació per marxar d’Erasmus.

En cas que el nombre de sol.licitants que compleixen amb els requisits sigui superior al nombre d’aspirants seleccionables pel centre (3), la selecció d’estudiants es farà seguint els següents criteris:

 • Nivell de llengua estrangera (35 punts): Es valorarà disposar d’acreditació oficial i nivell mostrat en el vídeo de motivació.
 • Motivació mostrada per l’estudiant/a en el vídeo (15 punts).
 • Nota mitjana de 1r curs (50 punts).

– Procés d’adjudicació: Els estudiants seleccionats pel centre un cop acabat el procés de selecció*, hauran d’enviar el seu CV EUROPASS (en format word) i en llengua estrangera (https://europa.eu/europass/en) i passar una entrevista personal amb Fundació Barcelona FP (entitat Coordinadora del projecte), que serà qui finalment otorga la beca garantida per a un estudiant del nostre centre en funció de la puntuació obtinguda en aquesta entrevista i la valoració del seu Europass.

Els estudiants no seleccionats del centre obtindran o no finalment beca de mobilitat en funció de la puntuació obtinguda a l’entrevista (mèrits acadèmics, competència lingüística i competències personals), essent per als candidats amb millor puntuació dels no seleccionats en primera ronda. En cas que finalment l’estudiant no obtingui la beca, quedarà en llista d’espera en cas que hi hagi possibles renúncies.

En cas que es presentin sol.licituds fora de termini la sol.licitud quedarà desestimada.

– Publicació dels resultats: Un cop acabat el procés de selecció s’informarà a tots els candidats de la resolució definitiva al mateix correu utilitzat en la sol.licitud.

– Objectius del projecte: Fomentar que els recent graduats en els cicles formatius de grau mitjà puguin adquirir una major i més diversa experiència professional a través de pràctiques en empreses dels diferents països de la Unió Europea millorant les seves competències professionals, personals i lingüístiques.

– Beneficiaris: Estudiants de cicles formatius de grau mitjà del nostre centre que obtinguin el títol de graduat al Juny del 2023 , majors d’edat en el moment de l’estada i amb un nivell intermedi de Llengua Estrangera (B1) o superior.

– En què consisteixen:

 • Estada de 2 o 3 mesos de durada en una ciutat de la Unió Europea (https://www.xarxafp.org/members/members-map/) + Curs d’idiomes On- line.
 • Acompanyament pedagògic de tots els participants: cerca de l’empresa de pràctiques, suport en la cerca de l’allotjament, seguiment i tutoria a la ciutat de destí.
 • Durant aquest període l’estudiant realitzarà pràctiques en una empresa del seu àmbit professional, adquirint experiència professional i millorant les seves competències professionals, personals i lingüístiques.
 • Import beca: Aprox. 1500 €/mes.

– Quan tenen lloc: Es pot triar un d’aquests períodes:

 • Des de l’1 d’octubre al 30 de novembre de 2023.
 • Des del 15 de gener al 14 de març de 2024.
 • Des del 15 de març al 14 de maig de 2024.

– Nombre de beques: 3 (1 beca garantida per a un estudiant del centre + 2 possibles beques més en funció dels mèrits acadèmics i competències de l’estudiant).

 Requisits i *procés de selecció:

 • Tenir un bon nivell de la Llengua Estrangera (B1 o superior).
 • Tenir aprovats tots els mòduls del 1r curs del cicle formatiu de GM que s’està cursant
  (donat que les beques són per a graduats, l’obtenció de les mateixes quedarà condicionada a l’obtenció del títol al Juny del 2023).
 • Tenir 18 anys en el moment de l’estada.

En cas que el nombre de sol.licitants que compleixen amb els requisits sigui superior al nombre d’aspirants seleccionables pel centre (3), la selecció d’estudiants es farà seguint les següents prioritats:

 • 1r) Estudiants que acreditin nivell de llengua estrangera amb una titulació oficial.
 • 2n) Estudiants que presentin un millor expedient acadèmic del 1r curs del GM cursat.

– Procés d’adjudicació: Els estudiants seleccionats pel centre un cop acabat el procés de selecció*, hauran d’enviar el seu CV EUROPASS (en format word) i en llengua estrangera (https://europa.eu/europass/en) i passar una entrevista personal amb Fundació Barcelona FP (entitat Coordinadora del projecte), que serà qui finalment atorgarà la beca garantida per a un estudiant del nostre centre en funció de la puntuació obtinguda en aquesta entrevista i la valoració del seu Europass.

Els estudiants no seleccionats del centre obtindran o no finalment beca de mobilitat en funció de la puntuació obtinguda a l’entrevista (mèrits acadèmics, competència lingüística i competències personals), essent per als candidats amb millor puntuació dels no seleccionats en primera ronda. En cas que finalment l’estudiant no obtingui la beca, quedarà en llista d’espera en cas que hi hagi possibles renúncies.

Els estudiants del centre que vulguin sol·licitar la beca ho podran fer fins al dia 18 de desembre del 2022, adreçant un correu electrònic al responsable de mobilitat del centre (pcasas7@bemen3.cat) amb l’assumpte Sol·licitud beques ERASMUS GM indicant en el cos del missatge el seu nom i cognoms, DNI, adreça, data de naixement, telèfon de contacte i cicle formatiu que s’està cursant i indicant si tenen o no certificació acadèmica del nivell de llengua estrangera (que caldrà adjuntar escanejada si s’escau).

En cas que es presentin sol·licituds fora de termini la sol.licitud quedarà desestimada.

– Publicació dels resultats: Un cop acabat el procés de selecció s’informarà a tots els candidats de la resolució definitiva al mateix correu utilitzat en la sol.licitud.

ERASMUS+ GS

BEMEN-3

Estades internacionals per a estudiants de Grau Superior

Bemen-3 ha rebut la CARTA ERASMUS D’EDUCACIÓ SUPERIOR 2021-27, acreditació atorgada per la Comissió Europea que permetrà la participació del centre en projectes de mobilitat a través de les beques del programa ERASMUS+, de les quals es podran beneficiar els nostres estudiants de Grau Superior, realitzant la Formació en Centres de Treball (FCT) en diferents països de la Unió Europea. Els crèdits obtinguts en aquestes estades són autòmaticament reconeguts com a part del seus estudis en els respectius cicles formatius.

En amdós casos, els possibles beneficiaris d’aquestes beques hauran de complir amb els requisits dels diferents programes de mobilitat, que seran successivament publicats a la web i difosos pel responsable de mobilitat del centre. Per a l’adjudicació d’aquestes beques entre els estudiants que compleixen amb aquests requisits, es tindrà en compte el seu expedient acadèmic.

BEMEN-3

Beques Erasmus+ per a Grau Superior

CONVOCATÒRIA PER A LA SOL·LICITUD DE BEQUES DE MOBILITAT ERASMUS + PER A ESTUDIANTS/ES DE GRAU SUPERIOR 23-24:

ERASMUS+ BEMEN-3

– Objectius del projecte: Fomentar que els/les estudiants/es de cicles formatius de grau superior puguin adquirir una major i més diversa experiència professional a través de la FCT internacional, realitzant part de les seves pràctiques en empreses de diferents països de la Unió Europea millorant les seves competències professionals, personals i lingüístiques.

– Beneficiaris: Estudiants de cicles formatius de grau superior del nostre centre que cursin 2n el curs 2024-25 , majors d’edat i amb un nivell intermedi de Llengua Estrangera (B-1) o superior.

– En què consisteixen:

 • Estada de 2 mesos de durada en ciutats de la Unió Europea + curs d’idiomes online. Durant aquest període l’estudiant realitzarà pràctiques en una empresa del seu àmbit professional, adquirint experiència professional i millorant les seves competències professionals, personals i lingüístiques.
 • Import beca i condicions: Les beques Erasmus + són una subvenció promoguda per la Comissió Europea per afavorir experiències formatives, d’un temps determinat, a altres països de la Unió Europea i són ajudes econòmiques que cobreixen només una part de l’estada.
 • Aquests són els imports en funció del destí:
  PAÏSOS GRUP 1: 460 € mensuals.
  PAÏSOS GRUP 2: 410 € mensuals.
  PAÏSOS GRUP 3: 360 € mensuals.
  GRUP 1: Països del programa amb costos de vida més alts: Dinamarca, Finlàndia, Irlanda, Islàndia, Liechtenstein, Luxemburgo, Noruega i Suècia. Països associats de la regió 14.
  GRUP 2: Països del programa amb costos de vida mitjos: Alemanya, Austria, Bèlgica, Xipre, Espanya, França, Gràcia, Itàlia, Malta, Països Baixos i Portugal. Països associats de la regió 5.
  GRUP 3: Països del programa amb costos de vida més baixos: Bulgària, Croàcia, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Hongria, Letònia, Lituània, Polònia, República Txeca, República de Macedònia del Nord, Romania, Sèrbia i Turquia.

* Nota: Possibilitat de finançament addicional per alumnat amb menys oportunitats / suport a la inclusió (discapacitat, beneficiari de beca d’estudis, família nombrosa, família monoparental, etc).

El país de destí dependrà en tot moment de la disponibilitat de les empreses sòcies i, per tant, no sempre serà possible escollir destí, tot i que sempre es tindran en compte les preferències de l’estudiant/a.

– Quan tenen lloc: Estada de 2 mesos de durada durant el primer trimestre del curs 2024-25.

– Nombre de beques: 4.

– Requisits:

 • Tenir un nivell Intermedi (B-1) o superior de Llengua Estrangera..
 • Tenir aprovats tots els mòduls del 1r curs del cicle formatiu de GS que s’està cursant.
 • Tenir 18 anys en el moment de l’estada.
 • Complir amb els requeriments i terminis establerts per al procés de selecció i
  adjudicació de beques.

Procés de sol.licitud, selecció i adjudicació de les beques:

Sol.licitud: Els estudiants que vulguin sol·licitar la beca ho podran fer fins al dia 19 de Maig del 2024, adreçant un correu electrònic al responsable de mobilitat del centre (pcasas7@bemen3.cat) amb l’assumpte beques ERASMUS GS, indicant en el cos del missatge el seu nom i cognoms, DNI, adreça, data de naixement, telèfon de contacte i cicle formatiu que s’està cursant i indicant si tenen o no certificació acadèmica del nivell de llengua estrangera (B1, B2 o C), que caldrà adjuntar escanejada si s’escau. Caldrà adjuntar un breu vídeo en que l’estudiant/a exposi en llengua anglesa la seva motivació per marxar d’Erasmus i un PDF amb el seu CV en llengua anglesa i format Europass (https://europa.eu/europass/en/create-europass-cv).
En cas que es presentin sol.licituds fora de termini, aquestes quedaran desestimades.

Criteris de selecció i adjudicació de les beques: Es realitzarà la baremació dels resultats del procés de selecció, en funció de: Nivell de llengua estrangera (35 punts: es valorarà disposar d’acreditació oficial i nivell mostrat en el vídeo de motivació i l’Europass), expedient acadèmic de 1r curs (35 punts), motivació mostrada per l’estudiant/a en el vídeo (15 punts), valoració del CV Europass (15 punts).
– Els estudiants/es seleccionats en 1a, 2a, 3a i 4a posició obtindran les beques.
– La resta d’estudiants/es quedaran en llista d’espera ordenats per ordre de puntuació.

– Publicació dels resultats:

Un cop acabat el procés de sol.licitud i selecció segons aquests criteris, s’informarà a tots els candidats de la resolució definitiva al mateix correu utilitzat en la sol·licitud, indicant l’ordre de prioritat que han obtingut i, en cas de no haver obtingut la beca, se’ls informarà que queden en llista d’espera i la posició que ocupen en la mateixa.

En cas de renúncia de qualsevol dels estudiants seleccionats o de no complir amb els requeriments i/o no aportar la documentació requerida en els terminis establerts, la beca passa al primer estudiant en llista d’espera i així successivament.

BEMEN-3

Beques Erasmus+ per a Grau Superior

CONVOCATÒRIA PER A LA SOL·LICITUD DE BEQUES DE MOBILITAT ERASMUS+ PER A GRADUATS DE GRAU SUPERIOR 2023-2024:

ERASMUS+ BEMEN-3

– Objectius del projecte: Fomentar que els recent graduats en els cicles formatius de grau superior puguin adquirir una major i més diversa experiència professional a través de pràctiques en empreses dels diferents països de la Unió Europea millorant les seves competències professionals, personals i lingüístiques.

– Beneficiaris: Estudiants de cicles formatius de grau superior del nostre centre que obtinguin el títol de graduat al Juny del 2024, majors d’edat en el moment de l’estada i amb un nivell intermedi de Llengua Estrangera (B1) o superior.

– En què consisteixen:

 • Estada de 2 mesos de durada en una ciutat de la Unió Europea (https://www.xarxafp.org/members/members-map/) + Curs d’idiomes On-line.
 • Acompanyament pedagògic de tots els participants: cerca de l’empresa de pràctiques, suport en la cerca de l’allotjament, seguiment i tutoria a la ciutat de destí.
 • Durant aquest període l’estudiant realitzarà pràctiques en una empresa del seu àmbit professional, adquirint experiència professional i millorant les seves competències professionals, personals i lingüístiques.
 • Import beca: *Aprox. 560-610 €/mes.

* Més finançament addicional ajuda inclusió/alumnat menys oportunitats.

– Quan tenen lloc: Es pot triar un d’aquests períodes:

 • Octubre – Novembre 2024.
 • Gener – Març 2025.
 • Març – Abril 2025.
 • Abril – Maig 2025.

– Nombre de beques: 3 (1 beca garantida per a un estudiant del centre + 2 possibles beques més en funció dels mèrits acadèmics i competències de l’estudiant/a).

– Requisits i *procés de selecció:

 • Tenir un bon nivell de la Llengua Estrangera (B1 o superior).
 • Tenir aprovats tots els mòduls del 1r curs del cicle formatiu de GS que s’està cursant
  (donat que les beques són per a graduats, l’obtenció de les mateixes quedarà condicionada a l’obtenció del títol al Juny del 2023).
 • Tenir 18 anys en el moment de l’estada.

En cas que el nombre de sol.licitants que compleixen amb els requisits sigui superior al nombre d’aspirants seleccionables pel centre (3), la selecció d’estudiants es farà seguint les següents prioritats:

 • 1r) Estudiants que acreditin nivell de llengua estrangera amb una titulació oficial.
 • 2n) Estudiants que presentin un millor expedient acadèmic del 1r curs del GS cursat.

– Procés d’adjudicació:Els estudiants seleccionats pel centre un cop acabat el procés de selecció*, hauran d’enviar el seu CV EUROPASS (en format word) i en llengua estrangera (https://europa.eu/europass/en) i passar una entrevista personal amb Fundació Barcelona FP (entitat Coordinadora del projecte), que serà qui finalment atorgarà la beca garantida per a un estudiant del nostre centre en funció de la puntuació obtinguda en aquesta entrevista i la valoració del seu Europass.

Els estudiants no seleccionats del centre obtindran o no finalment beca de mobilitat en funció de la puntuació obtinguda a l’entrevista (mèrits acadèmics, competència lingüística i competències personals), essent per als candidats amb millor puntuació dels no seleccionats en primera ronda. En cas que finalment l’estudiant no obtingui la beca, quedarà en llista d’espera en cas que hi hagi possibles renúncies.

Els estudiants del centre que vulguin sol.licitar la beca ho podran fer fins al dia 30 de novembre del 2023, adreçant un correu electrònic al responsable de mobilitat del centre (pcasas7@bemen3.cat) amb l’assumpte Sol.licitud beques ERASMUS GS indicant en el cos del missatge el seu nom i cognoms, DNI, adreça, data de naixement, telèfon de contacte i cicle formatiu que s’està cursant i indicant si tenen o no certificació acadèmica del nivell de llengua estrangera (que caldrà adjuntar escanejada si s’escau).

En cas que es presentin sol.licituds fora de termini la sol.licitud quedarà desestimada.

– Publicació dels resultats: Un cop acabat el procés de selecció s’informarà a tots els candidats de la resolució definitiva al mateix correu utilitzat en la sol.licitud.

BEMEN-3

Preparació per a les Proves Oficials d’Anglès de l’EOI

Per a l’obtenció de títols oficials (B1 i B2)

ERASMUS+ BEMEN-3
 • Des del centre difonem les proves oficials d’Anglès de l’EOI (que tenen lloc anualment al mes de juny) com a una oportunitat per als nostres estudiants d’acreditar amb un títol oficial els seus coneixements en llengua anglesa.
 • Els informem de les diferents proves a les quals poden presentar-se i els assessorem en funció del nivell:
  • Certificat de Nivell Intermedi (B1 del marc comú de referència europeu).
  • Certificat de Nivell Avançat (B2 del marc comú de referència europeu).
 • Realitzem la inscripció a les proves al propi centre i fem el seguiment dels tràmits administratius.
 • Preparem als estudiants per a la prova, realitzant sessions de conversa en llengua anglesa preparatòries per a la part d’expressió i interacció oral d’aquestes.