CFGS Educacio Infantil BEMEN-3

Aquest cicle es realitza en modalitat presencial i en modalitat no presencial (online).

Serveis socioculturals i a la comunitat

Educació Infantil

Tècnic o tècnica en Educació Infantil

Aquests estudis postobligatoris capaciten dissenyar, posar en marxa i avaluar projectes i programes educatius d’atenció a la infància en el primer cicle d’educació infantil en l’àmbit formal, d’acord amb la proposta pedagògica elaborada per un mestre o mestra.

La durada és de 2.000 hores (1.485 al centre educatiu i 515 d’estada a l’empresa) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

acadèmics
0 cursos
de durada total
0 h
a Bemen-3
0 h
d'estada a l'empresa
0 h

Més informació:

Nova distribució curricular del Tècnic/a superior en Educació Infantil (Decret 244/2013, de 5 de novembre, modificació en tramitació) – (Reial decret 1394/2007, de 29 d’octubre, modificació en tramitació). Promocions 2024-2026 i posteriors.

Mòduls Professionals

0011. Didàctica de l’educació infantil.
0012. Autonomia personal i salut infantil.
0013. El joc infantil i la seva metodologia.
0014. Expressió i comunicació.
0015. Desenvolupament cognitiu i motriu.
0016. Desenvolupament socioafectiu.
0017. Habilitats socials.
0018. Intervenció amb famílies i atenció als infants en risc social.
0020. Primers auxilis.
C076. Català Professional.
0179. Anglès Professional.
1665. Digitalització aplicada als sectors productius.
1708. Sostenibilitat aplicada al sistema productiu.
1709. Itinerari personal per a l’ocupabilitat I.
1710. Itinerari personal per a l’ocupabilitat II.
0019. Projecte intermodular d’Atenció a la Infantesa.
Mòdul professional optatiu.

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • Tenir el títol de batxillerat.
 • Tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista.
 • Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental.
 • Haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari.
 • Tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP).
 • Tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent.
 • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l’any natural en què es realitza la prova.

Per accedir al cicle cal presentar la sol.licitud de preinscripció del 24 al 30 de maig de 2024, ambdós inclosos. La sol.licitud s’ha de presentar al registre electrònic de la Generalitat mitjançant el formulari electrònic disponible al web del Departament d’Educació. Les persones que no puguin utilitzar la sol.licitud electrònica esmentada, poden utilitzar el formulari en suport informàtic disponible al web preinscripcio.gencat.cat.

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s’han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.

Per a més informació, consulteu el Canal Universitats.

Sortides professionals

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • Educador o educadora infantil en el primer cicle d’educació infantil, sota la supervisió d’un mestre o una mestra.
 • Educador o educadora en institucions i/o en programes específics de treball amb infants de 0 a 6 anys en situació de risc social.
 • Educador o educadora en programes o activitats d’oci i temps lliure infantil: ludoteques, cases de cultura, biblioteques, centres educatius, etc. 
 • Tècnics especialistes en educació infantil, com a educadors o educadores de suport als mestres de primer curs del segon cicle de l’educació infantil.
 • Animadors d’activitats adreçades a infants (0-6 anys) en l’àmbit del turisme i de l’hostaleria: hotels, platges,complexos turístics, estacions d’esquí i altres equipaments del sector.

Demana informació sense compromís

  ** ROSMENTA, SL (Bemen-3), tractarà les vostres dades personals per a contactar-vos i informar-vos del cicle seleccionat. Podeu exercir en qualsevol moment els drets d'accés, eliminació, rectificació, oposició, limitació i portabilitat, enviant una carta a Bemen-3 · C/ Cartellà, 48 · 08031 Barcelona, o un c/e a bemen3@bemen3.com.
  Les Condicions legals i la Política de cookies de la web es poden consultar fent click aquí (s'obre una finestra nova).

  Arxiu B3, enregistrament realitzat per personal docent.