CFGS Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma itinerari BigData BEMEN-3

Aquest cicle es realitza en modalitat presencial i en modalitat no presencial (online).

3 x 2 = 2 cicles formatius en 3 anys

El centre disposa de l’autorització per impartir el “3 x 2”. L’obtenció en només tres cursos de dues titulacions de la família professional d’Informàtica. El primer curs és comú, el segon curs és d’especialització (Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma, perfil professional BigData o Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa, perfil professional Ciberseguretat) i en el tercer curs, si s’escau, s’obtindria un segon títol de tècnic superior en informàtica.

Informàtica i comunicacions

Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma, orientació BigData

Tècnic o tècnica superior en Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma, orientació BigData

Aquests estudis postobligatoris capaciten per desenvolupar, implantar, documentar i mantenir aplicacions informàtiques multiplataforma, utilitzant tecnologies i entorns de desenvolupament específics, garantint l’accés a les dades de forma segura i complint els criteris de usabilitat i qualitat exigides en els estàndards establerts.

La durada és de 2.000 hores (1.617 en un centre educatiu i 383 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

acadèmics
0 cursos
de durada total
0 h
a Bemen-3
0 h
en un centre de treball
0 h

Més informació:

Nova distribució curricular (Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial de 21/05/2020) per a les promocions 2020-2022 i posteriors.

 • PRIMER CURS

M1 Implantació de sistemes operatius

M2 Gestió de bases de dades

M10 Administració de sistemes gestors de bases de dades

M9 Implantació d’ aplicacions web

M3 Programació bàsica

M4 Llenguatge de marques i sistemes de gestió d’ informació

M7 Planificació i Administració de xarxes

M12 Formació i orientació laboral

M13 Empresa i iniciativa emprenedora

TUTORIA (Espai Orientació)

 • SEGON CURS

M5 Entorns de Desenvolupament

M6 Accés a dades

M9 Programació de serveis i processos

M7 Desenvolupament d’ interfícies

M8 Programació multimèdia i dispositius mòbils

M10 Sistemes de gestió empresarial

M13 Projecte de desenvolupament d’ aplicacions multiplataforma

M15 Fonaments de bigdata

TUTORIA (Espai Orientació)

M14_F.C.T

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • Tenir el títol de batxillerat.
 • Tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista.
 • Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental.
 • Haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari.
 • Tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP).
 • Tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent.
 • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l’any natural en què es realitza la prova.

Per accedir al cicle cal presentar la sol.licitud de preinscripció del 24 al 30 de maig de 2024, ambdós inclosos. La sol.licitud s’ha de presentar al registre electrònic de la Generalitat mitjançant el formulari electrònic disponible al web del Departament d’Educació. Les persones que no puguin utilitzar la sol.licitud electrònica esmentada, poden utilitzar el formulari en suport informàtic disponible al web preinscripcio.gencat.cat.

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s’han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.

Per a més informació, consulteu el Canal Universitats.

Sortides professionals

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • Tècnic o tècnica en desenvolupament d’aplicacions informàtiques per a la gestió empresarial i de negocis.

 • Tècnic o tècnica en desenvolupament d’aplicacions informàtiques de propòsit general i en l’àmbit de l’entreteniment i de l’informàtica mòbil.

Demana informació sense compromís

  ** ROSMENTA, SL (Bemen-3), tractarà les vostres dades personals per a contactar-vos i informar-vos del cicle seleccionat. Podeu exercir en qualsevol moment els drets d'accés, eliminació, rectificació, oposició, limitació i portabilitat, enviant una carta a Bemen-3 · C/ Cartellà, 48 · 08031 Barcelona, o un c/e a bemen3@bemen3.com.
  Les Condicions legals i la Política de cookies de la web es poden consultar fent click aquí (s'obre una finestra nova).