Bureau Veritas BEMEN-3

Política de qualitat

Direcció del Centre
Barcelona, 22 de gener de 2024

Certificació ISO 9001:2015 del sistema de gestió

La missió del Centre de Formació Professional Bemen-3, és donar resposta a la necessitat de formació permanent de les persones adultes per tal que puguin incorporar-se amb èxit a la societat com a treballadors i treballadores professionals i integralment competents.
L’objectiu fonamental del nostre centre és aconseguir l'excel.lència en els resultats educatius, en la integració social i laboral dels estudiants i ser una organització que respongui a les necessitats i la confiança dels nostres principals grups d'interès assolint la posició de ser un model educatiu de referència Volem ser un Centre de Formació Professional Integrat i de referència a la zona de Nou Barris i Horta-Guinardó. Un centre orientat cap a l’excel.lència educativa basat en una cultura de qualitat i innovació, amb capacitat d’adaptació, obert i integrat al seu entorn sociocultural, econòmic i tecnològic, que busca la plena satisfacció dels diferents grups d’interès.
Per aconseguir el nostre propòsit, l’Equip Directiu de Bemen-3 reconeix la necessitat i importància de la millora continua, i conscient que la bona formació ha d’oferir garanties de qualitat, va optar per la implantació d’un Sistema de Gestió de Qualitat d’acord amb els requisits de la normativa ISO 9001.
Per tal de garantir els objectius establerts als Projecte Educatiu de centre, la direcció es compromet a implantar, mantenir i cercar la millora contínua del nostre sistema de gestió de la qualitat, així com a vetllar pel compliment de tots els requeriments legals i reglamentaris en vigor que regulin el funcionament del centre, prenent com a referència la norma de UNE-EN ISO 9001:2015, la normativa vigent i els requisits establerts per l’administració educativa.

Objectius generals

Bemen-3, d’acord amb el seu projecte educatiu de centre, defineix els següents objectius generals:
  • Millorar la qualificació professional dels/de les estudiants/es i per tant la cohesió social. Entenem que l'accés a una qualificació i a un treball digne, contribueixen a la cohesió social i l’equitat, en promoure un projecte de vida i el desenvolupament econòmic..
  • Esdevenir un centre de referencia d’FP en satisfer les necessitats i complir les expectatives dels grups d'interès (estudiants/es, empreses, famílies, administració educativa i entorn).
Derivats d’aquests Objectius Generals, s’estableixen amb periodicitat Objectius Específics a tots els nivells del Centre, realitzant un seguiment del grau de compliment dels mateixos, de manera que es pot mesurar la millora continuada del sistema i l’acompliment dels seus processos.
L’Equip Directiu de Bemen-3 revisarà periòdicament el sistema de gestió de qualitat, incloent la política, per assegurar-ne la conveniència, adequació i eficàcia continua. En aquesta revisió s’avaluaran les oportunitats de millora del sistema i les necessitats de recursos per a la seva implantació.
Aquesta política estarà difosa a tot el personal del Centre i estarà a disposició de qualsevol persona interessada en les activitats de l’entitat.

Formulari per suggeriments, queixes o reclamacions