Condicions legals

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones fisiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la normativa en Protecció de Dades que correspongui, ROSMENTA SL informa als Usuaris:

Informació bàsica sobre Protecció de Dades:

Responsable:

ROSMENTA SL – NIF B64080872 – C/. Cartellà , 48 – 08031 Barcelona.

Dades registre mercantil:

Denominació social: ROSMENTA SL –  Empresa inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, tom 38228, foli 122, full núm. B 320495, inscripció 1ª – NIF B64080872
Activitat: Formació Professional
CNAE: 8532 – Educació secundària tècnica i professional
SIC: 8211 – Col·legis elementals i secundaris
Telèfon de contacte: 933571258
Adreça: C/ Cartellà, 48 – 08031 Barcelona
Objecte social: CNAE 8559 – Altra educació n.c.o.p.
NIF: B64080872
Data constitució: 19/01/2006

Finalitat:

 • Gestionar les dades a les quals l’empresa accedeix com a conseqüència de la navegació i/o consulta.
 • Gestionar la seva consulta o sol·licitud.
 • Enviar-li comunicacions comercials i publicitàries referents a activitats i projectes relacionats amb l’entitat, només en cas d’acceptació.

Legitimació:

Consentiment de l’interessat.

Destinataris:

No se cediran les dades a tercers, tret d’obligació legal.

Drets:

Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com els altres drets, com són la limitació del tractament i el dret a la portabilitat de les dades, tal com determina la normativa vigent en protecció de dades, adreçant-se per escrit, acompanyant fotocòpia de DNI, al domicili de l’entitat.

Abans de l’enviament de qualsevol sol· licitud d’informació a través del formulari de contacte d’aquesta pàgina web, l’usuari ha d’acceptar la política de privacitat de la mateixa, amb la finalitat de prestar el consentiment exprés i informat pel tractament de les dades amb les finalitats indicades.

És obligatori proporcionar tota la informació sol· licitada en els formularis de la pàgina web?

En relació als formularis de la pàgina web, l’Usuari ha d’omplir els marcats com a “obligatoris”. No completar les dades personals requerides o fer-ho parcialment pot suposar que ROSMENTA SL no pugui atendre les seves sol· licituds i, en conseqüència, ROSMENTA SL quedarà exonerada de tota responsabilitat per la no prestació o la prestació incompleta dels serveis sol·licitats.

Les dades personals que l’Usuari facilita a ROSMENTA SL han de ser actuals perquè la informació dels registres estigui actualitzada i sense errors. L’Usuari respondrà de la veracitat de les dades facilitades.

Menors d’edat:

Els menors de 18 anys no poden cedir les seves dades personals a ROSMENTA SL sense el previ consentiment dels seus pares i/o tutors legals.

En cas que ROSMENTA SL detectés que l’usuari és menor de 18 anys es reserva el dret a sol·licitar una còpia del seu DNI o document d’identitat equivalent, o, si s’escau, l’autorització dels seus pares i/o tutors legals, causant baixa en cas de no acreditar el compliment d’aquest requisit o manca de resposta.

Quines mesures de seguretat té implantada l’entitat?

ROSMENTA, S.L. informa que té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal de l’Usuari i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat d’acord amb l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l’acció humana o del medi físic o natural, de conformitat amb el que preveu la normativa vigent.

ROSMENTA, S.L. disposa de perfils a les xarxes socials amb la finalitat de publicar i difondre informació sobre els serveis prestats mitjançant la pàgina web, interactuar amb els usuaris i servir al canal d’atenció i interacció social.

A continuació s’enllacen les xarxes socials en les que té perfil obert:

 • Facebook
 • Twitter
 • Instagram
 • Youtube
 • Linkedin
 
Operació de Tractament de Gestió de Candidats/es:
 
Finalitat: Incloure en la base de dades de candidats de l’organització, les dades de CV que ens facilites en inscriure’t en el servei de col·locació i que puguem utilitzar-los en futurs processos en els quals el teu perfil pugui encaixar.
Termini de conservació: un any.
Base legítima: Obligació legal i el consentiment de l’interessat.
Tipologia de dades: Dades merament identificatives
Cessions: No es preveuen.
Transferències Internacionals: No es preveuen.
 
Operació de Tractament de Gestió de Compliment Normatiu:
 
Finalitat: Gestió i tramitació de les obligacions i deures que es derivin del compliment de la normativa a la qual està subjecta l’entitat.
Termini de conservació: conservació de les còpies dels documents fins que prescriguin les accions per a reclamar-li una possible responsabilitat.
Base legítima: El compliment d’una llei.
Tipologia de dades: Dades merament identificatives.
Cessions: Les seves dades seran comunicades en cas de ser necessari a Organismes i/o administració pública amb competència en la matèria amb la finalitat de complir amb les obligacions establertes en la normativa aplicable. A més, s’informa que la base legitimadora de la cessió és complir amb les obligacions establertes en la normativa aplicable.
Transferències Internacionals: No es preveuen.
 
Operació de Tractament de Gestió del Canal Ètic:
 
Finalitat: Gestionar, investigar i resoldre les comunicacions en relació a la presenta comissió d’accions en el si de l’organització que puguin ser contràries al Codi Ètic.
Termini de conservació: Les dades es conservaran per un període que no podrà excedir els tres mesos després de la data de finalització del procediment de recerca, excepte procediments disciplinaris i/o judicials oberts.
Base legítima: Consentiment previ de l’interessat, interès legítim de ROSMENTA SL per a la recerca i compliment d’una obligació legal.
Tipologia de dades: Dades merament identificatives.
Cessions: Les seves dades seran comunicades en cas de ser necessari a Organismes i/o administració pública amb competència en la matèria amb la finalitat de complir amb les obligacions establertes en la normativa aplicable. A més, s’informa que la base legitimadora de la cessió és complir amb les obligacions establertes en la normativa aplicable.
Transferències Internacionals: No es preveuen.
 
Operació de Tractament d’Atenció de queixes i reclamacions:
  
Finalitat: Gestió i tramitació de les queixes i reclamacions dirigides a la web el termini legalment establert per a complir amb les obligacions derivades del servei.
Termini de conservació: el termini estrictament necessari per a gestionar i donar resposta a la sol·licitud.
Base legítima: Obligació legal.
Tipologia de dades: Dades merament identificatives.
Cessions: No es preveuen.
Transferències Internacionals: No es preveuen.

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç electrònic, s’informa a l’Usuari que el titular de la pàgina web www.bemen3.com és de ROSMENTA SL i les seves dades d’identificació són les
següents:

Domicili social: Carrer Cartellà, 48 – 08031 Barcelona

NIF: B-64080872

Correu electrònic: bemen3@bemen3.com

Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona: Tomo 38228, Folio 122, Hoja B 320495, Inscripción 1a.

1. Accedir a la pàgina web:

L’Avís Legal regula l’accés i ús dels Usuaris a la pàgina web i té per objectiu donar a conèixer els serveis i productes de l’entitat i permetre l’accés general de tots els usuaris d’Internet.

L’accés i/o ús de la Web atribueix a qui ho realitza la condició d’Usuari i l’acceptació, sense reserves de cap classe, de totes i cadascuna de les presents condicions generals, així com d’aquelles altres particulars que, si escau, regeixin la utilització
del Portal o dels serveis vinculats al mateix.

L’usuari ha de llegir atentament l’Avís Legal i les Polítiques de Privacitat i de Cookies quan es proposi utilitzar la Pàgina Web, ja que ROSMENTA SL es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de cap preavís, qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis, de les presents disposicions d’accés i ús i, en general, de quants elements integrin el disseny i configuració del seu Web. Si no accepta les condicions d’accés i ús, li preguem s’abstingui d’utilitzar el Web i el seu contingut.

2. Utilització de la pàgina web:

L’Usuari es compromet a fer un ús diligent de la Pàgina Web, així com de la informació relativa als seus serveis i/o activitats, amb total subjecció tant a la normativa aplicable, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptades i l’ordre públic, les condicions d’accés i ús i qualssevol altres condicions establertes a la Pàgina Web.

A més, es compromet a abstenir-se d’utilitzar qualsevol dels continguts amb finalitats o efectes iI-Iícits, prohibits en el present text, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels continguts, d’altres Usuaris o de qualsevol usuari d’Internet (maquinari i programari).

3. Funcionament de la pàgina web:

En cas d’incompliment de les condicions de l’Avís Legal, o les Polítiques de Privacitat i Cookies, ROSMENTA SL es reserva el dret a limitar, suspendre i/o excloure l’accés a la seva Pàgina Web, adoptant qualsevol mesura tècnica necessària al seu respecte. ROSMENTA SL farà el possible per mantenir la pàgina Web en bon funcionament, evitant errors, o bé reparant-los i mantenint els continguts actualitzats. Ara bé, ROSMENTA, S.L. no garanteix la disponibilitat i continuïtat en l’accés a la Pàgina Web ni la inexistència d’errors en el contingut.

4. Responsabilitat:

L’Usuari és l’únic responsable de l’ús que es pugui fer de qualsevol informació o mecanisme de la Pàgina Web.

ROSMENTA SL no es farà responsable de cap dany en el hardware i/o software de l’Usuari que es derivi de l’accés i ús de la Pàgina Web. Així mateix, tampoc es responsabilitzarà d’aquests danys i/o perjudicis que es puguin ocasionar per l’accès i/o ús de la informació de la Pàgina Web, i en concret dels que es puguin produir en sistemes informàtics o els provocats per virus lo atacs informàtics, caigudes, interrupcions absència o defecte en les comunicacions i/o Internet.

L’Usuari serà responsable dels danys i/o perjudicis que ROSMENTA SL pugui patir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de els obligacions a les que queda sotmès a través del present Avís Legal, la normativa aplicable i Política de Privacitat i de Cookies.

5. Política en matèria de “links” (web enllaçant i web enllaçada):

Web enllaçant:

Els tercers que tinguin la intenció d’incloure en una pàgina web un enllaç de la present pàgina web hauran de complir amb la legislació vigent i no podran allotjar continguts que siguin inapropiats, il·lícits, pornogràfics, violents, etc.

En cap cas ROSMENTA SL es fa responsable del contingut de la Pàgina Web, ni promou, garanteix, supervisa ni recomana els continguts d’aquesta.

Si la Web enllaçant incompleix algun del aspectes anteriors estarà obligat a suprimir l’enllaç de manera immediata.

Web enllaçada:

En aquesta Pàgina Web es poden incloure enllaços de pàgines web de tercers que permetin a l’Usuari accedir-hi. No obstant, ROSIVIENTA SL no es fa responsable del contingut d’aquestes pàgines web enllaçades, sinó que serà l’Usuari l’encarregat d’acceptar i comprovar els accessos cada vegada que hi accedeixi.

Tals enllaços o esments tenen una finalitat que no impliquen el suport, l’aprovació, comercialització o relació alguna entre la pàgina i les persones o entitats titulars dels llocs on es trobin.

6. Propietat intel· lectual i industrial sobre els continguts:

ROSMENTA SL o els seus llicenciants, són titulars de tots els drets de propietat intel· lectual sobre els Continguts de la Pàgina Web, entenent com a tal tots els dissenys, bases de dades, programes d’ordinadors subjacents (codi font, inclòs), així com els diferents elements que integren la Pàgina Web (textos, gràfics, fotografies, vídeos, colors, etc.), estructura, ordre, etc. En relació a les marques i noms comercials (“signes distintius”) són titularitat de ROSMENTA SL o els llicenciants.

L’ús de la Pàgina Web per part de l’Usuari no suposa la cessió de cap dret de propietat intel· lectual ni industrial. L’Usuari té totalment prohibit de reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma de comunicar públicament,
transformar o modificar els Continguts o els Signes distintius, tret que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

7. Publicitat:

A la pàgina Web podran allotjar-se continguts publicitaris o patrocinats. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d’assegurar-se que el material remès per a la seva inclusió en la Web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser aplicables.

ROSMENTA SL no serà responsable de cap error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

8. Legislació aplicable:

L’Avís Legal es regirà i interpretarà de conformitat amb la legislació espanyola.

Per la resolució de qualsevol conflicte que pogués derivar-se de l’accés al lloc web, es sotmetran als jutjats o tribunals pertinents de conformitat amb la normativa de consumidors i usuaris.

Els contractes subscrits per via electrònica en els quals intervingui com a part un consumidor es presumirà celebrats en el lloc en què aquest tingui la seva residència habitual.
Els contractes electrònics entre empresaris o professionals, a falta de pacte entre les parts, es presumiran celebrats en el lloc en què estigui establert el prestador de serveis.
Resolució de litigis en línia conforme a l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013: La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia, la qual es troba disponible en el següent enllaç: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

9. Contacte:

Per qualsevol pregunta o comentari sobre el present Avís Legal us podeu posar en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic bemen3@bemen3.com

1. Què són les cookies i per què les utilitzem a la Web?
 
Una cookie és un fitxer que es descarrega al dispositiu de l’usuari a l’accedir a determinats lloc web per emmagatzemar i recuperar informació sobre la navegació que s’efectua des del seu equip.
Les cookies permeten a aquest web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre les decisions i hàbits de l’usuari. Al present web les cookies que existeixen són necessàries per al funcionament d’aquesta.
És important destacar que l’ús de cookies no proporciona dades personals de l’usuari.
 
2. Quin tipus de cookies utilitza la Web?
 
Les cookies, en funció del temps que romanen activades, poden dividir-se en cookies de sessió o permanents:
 • Cookies de sessió: Cookies dissenyades per recaptar i emmagatzemar dades mentre l’usuari accedeix a una pàgina web. Se solen emprar per emmagatzemar informació que solament interessa conservar per a la prestació del servei sol·licitat per l’usuari en una sola ocasió.
 • Cookies persistents: Aquestes cookies queden emmagatzemades en el terminal de l’usuari per un temps més llarg, facilitant així el control de les preferències escollides sense haver de repetir certs paràmetres cada cop que es visiti la pàgina web.
Addicionalment, segons l’entitat que les gestioni, les cookies poden classificar-se en pròpies o de tercer:
 • Cookies pròpies: Són aquelles que s’envien a l’equip terminal de l’usuari des d’un equip o domini gestionat pel propi editor i des del qual es presta el servei sol·licitat per l’usuari.
 • Cookies de tercers: Són aquelles que s’envien a l’equip terminal de l’usuari des d’un equip o domini que no és gestionat per l’editor, sinó per una altar entitat que tracta les dades obtingudes mitjançant les cookies.
Quant a finalitat, els tipus de cookies que s’utilitzen al web són:
 • Cookies tècniques: Són aquelles que permeten a l’usuari la navegació a través d’un lloc web, plataforma o aplicació i la utilització de les diferents opcions de serveis que hi existeixin.
 • Cookies de personalització: Son aquelles que permeten a l’usuari accedir al servei amb algunes característiques de caràcter general predefinides en funció d’una sèrie de criteris en el terminal de l’usuari com, la llengua, configuració, etc.

Declaració de la darrera actualització de cookies

Des de la pestanya COOKIES, que apareix al peu de tota la web, es pot accedir a l’apartat MÉS INFO on es poden consultar en temps real les cookies Necessàries que utilitza la nostra web i que sempre estan activades. Les cookies Analítiques també es poden consultar i en aquest cas es poden desactivar en qualsevol moment.

3. Com deshabilitar les cookies del navegador?
 
L’usuari pot configurar el seu navegador per a no acceptar l’ús de cookies, en aquest cas la personalització de l’experiència no s’aplicaria. Si es selecciona aquesta configuració pot ser que no es pugui accedir a certes parts del lloc web, ja que pot causar una navegació menys eficaç.
La majoria de navegadors actualment permeten a l’usuari configurar si desitgen acceptar cookies i quines d’aquestes. Aquests paràmetres normalment es troben als “paràmetres” o “preferències” del menú del seu navegador.
Aquestes són les instruccions per a configurar les cookies als principals navegadors:
Chrome: Configuració -> Mostrar opcions avançades -> Privacitat -> Configuració de contingut Per a més informació, pot consultar el suport de Google o l’Ajuda del navegador.
Firefox: Eines -> Opcions -> Privacitat -> Historial -> Configuració Personalitzada. Per a més informació, pot consultar el suport de Mozilla o l’Ajuda del navegador.
Internet Explorer: Eines -> Opcions d’Internet -> Privacitat -> Configuració. Per a més informació, pot consultar el suport de Microsoft o l’Ajuda del navegador.

Safari: Preferències -> Seguretat. Per a més informació, pot consultar el suport d’Apple o l’Ajuda del navegador.

 
4. Enllaços de diversos navegadors per modificar la configuració sobre l’ús de cookies:
 

Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647

Firefox: https://support.mozilla.org/es/kb/Deshabilitar%20cookies%20de%20terceros

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10

Safari: https://support.apple.com/kb/ph17191?locale=es_ES

Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

Per obtenir més informació sobre el tractament de dades personals, us recomanem visitar el nostre apartat Política de Privacitat a l’inici d’aquesta pàgina.

* Darrera actualització facilitada per Conversia (https://www.conversia.es/): Barcelona, desembre de 2023.

 
Informació addicional:
 
Per a una major informació sobre l’ús de les cookies i com bloquejar-les, accedeix a http://www.allaboutcookies.org/www.youronlinechoices.eu. Si teniu qualsevol pregunta o comentari sobre el nostre ús de cookies, si us plau contacteu amb nosaltres a bemen3@bemen3.com

Valors i principis ètics i corporatius de Bemen-3:

 1. Compromís amb la legislació vigent i aplicable: No s’establirà cap relació ni activitat comercial amb qui tingui vincle i/o promogui activitats, comercials il·lícites. 
 2. Bona fe i honestedat: S’hauran de realitzar les relacions comercials amb claredat, objectivitat, serietat i honestedat evitant que es duguin a terme conductes il·legals, contràries a l’ètica o fraudulentes.
 3. Respecte i compromís amb la confidencialitat de les dades de caràcter personal: S’haurà de mantenir, en tot moment, la confidencialitat de les dades de caràcter personal a les que s’accedeixi per raó de la nostra activitat professional, fins i tot després que hagi finalitzat la mateixa. És essencial implantar les mesures de seguretat degudes per protegir les dades confidencials o personals propis i de tercers.
 4. Respecte a les persones: És inacceptable i no es tolerarà cap tipus d’assetjament, abús, intimidació, falta de respecte i de consideració a la feina. Es promouran les relacions basades en el respecte, la participació, l’equitat i la col·laboració, propiciant un ambient laboral respectuós per tal d’aconseguir un clima de treball positiu.
 5. Política anticorrupció i suborn: No s’acceptarà cap tipus de corrupció, suborn o tràfic d’influències per dur a terme una activitat professional, ja sigui amb l’administració pública o en l’àmbit privat.
 6. Prevenció de riscos laborals: S’haurà de complir el que estipula la legislació vigent i aplicable en matèria de prevenció de riscos laborals.
 7. Compliment en matèria tributària i de Seguretat Social: S’ha d’evitar tota pràctica il·lícita que suposi la il·lícita elusió de pagament de tributs en perjudici de la Hisenda Pública i de la Seguretat Social competent.
 8. Transparència en les dades financeres i comptables: La informació econòmica-financera ha de reflectir fidelment la realitat econòmica, financera i patrimonial, d’acord amb els principis de comptabilitat generalment acceptats i les normes internacionals d’informació financera que siguin aplicables.
 9. Compromís i respecte amb el medi ambient: S’assegurarà una actitud responsable amb el medi ambient així com el compromís a complir amb la legislació ambiental i la utilització racional dels recursos. Per això s’ha d’evitar cometre qualsevol acte il·legal que degradi el medi ambient.
 10. Supervisió: Per assegurar el ple compliment d’aquest Codi Ètic ha de ser compartit i conegut per tota l’organització, així com verificable seu compliment quan sigui requerit.

Aquest Codi Ètic reflecteix breument els principis ètic corporatius. Per a més informació, pot sol·licitar la versió ampliada del Codi de Conducta de l’organització a la següent adreça: bemen3@bemen3.com

Podeu comunicar incidències al Compliance Officer des d’aquí: Formulari Canal Ètic Bemen-3.

ROSMENTA SL no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.
ROSMENTA SL declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, ROSMENTA SL no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.

En compliment del que disposa la normativa de protecció de dades, BEMEN-3 informa a les persones usuàries que és titular dels perfils a les Xarxes Socials Facebook, Twitter, Linkedin, Youtube, Instagram i Vimeo sota la denominació BEMEN-3 i que aquests han estat creats amb la finalitat principal de publicitar els serveis oferts per BEMEN-3.

Si es disposa d’un perfil en alguna de les Xarxes Socials esmentades i la persona usuària mostra interès en la informació que es difon, està donant el seu consentiment per al tractament de les dades personals publicades en el seu perfil per part de BEMEN-3.

La persona pot accedir, en tot moment, a les polítiques de privacitat de la mateixa Xarxa Social, així com configurar el seu perfil per garantir la seva privacitat.

Les dades de l’Usuari/ària a la Xarxa Social seran tractades per BEMEN-3, únicament, dins de la mateixa Xarxa Social i en cap cas seran tractades per BEMEN-3 fora d’ella.

L’Usuari/ària té dret a exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat i limitació, davant BEMEN-3, dirigint-se a bemen3@bemen3.com mitjançant un escrit acompanyat de document acreditatiu d’identitat.

No obstant l’anterior, l’exercici dels drets anteriors vindrà definit per la mateixa funcionalitat de la Xarxa Social i la capacitat d’accés a la informació dels perfils dels usuaris i de les usuàries per part de BEMEN-3, podent exercitar els mateixos, únicament, en relació amb aquella informació que es trobi sota el control de BEMEN-3. Igualment, les persones usuàries podran interposar una reclamació relativa a la protecció de les seves dades personals davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades a l’adreça C/ Jorge Juan, 6, 28001 – Madrid, quan considerin que BEMEN-3 ha vulnerat els drets que li són reconeguts per la normativa aplicable en protecció de dades.

BEMEN-3 acomplirà les següents actuacions:

Accés a la informació pública del perfil de l’Usuari/ària.

Enviar missatges personals i individuals a través dels canals de la Xarxa Social.

L’usuari/ària sempre pot controlar les seves connexions, eliminar els continguts que deixin d’interessar i restringir amb qui comparteix les seves connexions, per a això haurà d’accedir a la seva configuració de privacitat a la Xarxa Social.

Publicacions:

L’Usuari/ària, un cop unit a la pàgina de BEMEN-3, podrà publicar en aquesta última comentaris, enllaços, imatges o fotografies o qualsevol altre tipus de contingut multimèdia suportat per la Xarxa Social. L’usuari/ària, en tots els casos, ha de ser el titular d’aquests, gaudir dels drets d’autor i de la propietat intel·lectual o comptar amb el consentiment dels tercers afectats. Es prohibeix expressament qualsevol publicació en la pàgina, ja siguin textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc. que atemptin o siguin susceptibles d’atemptar contra la moral, l’ètica, el bon gust o el decòrum, i/o que infringeixin o violin els drets de propietat intel·lectual o industrial, el dret a la imatge o la Llei. En aquests casos, BEMEN-3 es reserva el dret a retirar immediatament el contingut i sol·licitar el bloqueig permanent de la persona usuària.

BEMEN-3 no es farà responsable dels continguts que lliurement ha publicat l’Usuari/ària.L’Usuari/ària ha de tenir present que les seves publicacions seran conegudes pels altres persones usuàries, de manera que ell o ella mateixa és el principal responsable de la seva privacitat.

Les imatges publicades en la pàgina no seran emmagatzemades per BEMEN-3, però sí romandran a la Xarxa Social.

Concursos i promocions:

BEMEN-3 es reserva el dret a dur a terme concursos i promocions, en els quals podran participar les persones usuàries i unides a la seva pàgina. Les bases legals dels concursos i promocions seran publicades en la Xarxa Social, complint sempre amb la LSSI-CE i amb qualsevol altra norma que li sigui d’aplicació. La Xarxa Social no patrocina, avala ni administra cap de les nostres promocions, ni està associada a cap d’elles.

Publicitat:
BEMEN-3 farà servir la Xarxa Social per publicitar els seus serveis i, en tot cas, si decideix tractar les seves dades de contacte per a fer accions directes de prospecció comercial, serà sempre complint amb les exigències legals de la normativa de protecció de dades i de societat de la informació.
No es considera publicitat el fet de recomanar a altres persones la pàgina de BEMEN-3, perquè també elles gaudeixin de les promocions o per a estar informades de la seva activitat.