CFGM Sistemes Microinformàtics i Xarxes BEMEN-3

Aquest cicle es realitza en modalitat presencial i en modalitat no presencial (online).

Informàtica i comunicacions

Sistemes Microinformàtics i Xarxes

Tècnic o tècnica en Sistemes Microinformàtics i Xarxes

Aquests estudis postobligatoris capaciten per instal.lar i mantenir serveis de xarxes fixes i mòbils, serveis d’Internet i sistemes informàtics i també per prestar suport als usuaris i usuàries.

Tenen una durada de 2.000 hores (1.485 al centre educatiu i 515 d’estada a l’empresa) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

acadèmics
0 cursos
de durada total
0 h
a Bemen-3
0 h
d'estada a l'empresa
0 h

Més informació:

Nova distribució curricular del Tècnic/a en Sistemes Microinformàtics i Xarxes (Decret 193/2013, de 9 de juliol modificat per l’Ordre EDU /186/2021, de 23 de setembre, modificació en tramitació). Promocions 2024-2026 i posteriors.

Mòduls Professionals

0221 – Muntatge i manteniment d’equips.
0222 – Sistemes operatius monolloc.
0223 – Aplicacions ofimàtiques.
0224 – Sistemes operatius en xarxa.
0225 – Xarxes locals.
0226 – Seguretat informàtica.
0227 – Serveis de xarxa.
0228 – Aplicacions web.
0156 – Anglès professional.
1664 – Digitalització aplicada als sectors productius.
1708 – Sostenibilitat aplicada al sistema productiu.
1709 – Itinerari personal per a l’ocupabilitat I.
1710 – Itinerari personal per a l’ocupabilitat II.
1713 – Projecte intermodular.
Mòdul professional optatiu.

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria,
 • Haver superat el curs específic per a l’accés als cicles de grau mitjà.
 • Tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar.
 • Haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP).
 • Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics.
 • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.
 • Haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial (PQPI).
 • Tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir com a mínim 17 anys l’any en què es fa la prova.

Per accedir al cicle cal presentar la sol.licitud de preinscripció del 24 al 30 de maig de 2024, ambdós inclosos. La sol.licitud s’ha de presentar al registre electrònic de la Generalitat mitjançant el formulari electrònic disponible al web del Departament d’Educació. Les persones que no puguin utilitzar la sol.licitud electrònica esmentada, poden utilitzar el formulari en suport informàtic disponible al web preinscripcio.gencat.cat.

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic o tècnica, que permet accedir:

 • Al batxillerat.
 • A un cicle de grau superior de formació professional.

Sortides professionals

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • Tècnic instal·lador i reparador o tècnica instal·ladora i reparadora d’equips informàtics.
 • Tècnic o tècnica en manteniment de sistemes informàtics.
 • Tècnic o tècnica en manteniment de serveis d’Internet.
 • Tècnic o tècnica de suport informàtic.
 • Tècnic o tècnica de xarxes de dades.
 • Tècnic o tècnica en vendes de TIC per a sectors industrials.
 • Reparador o reparadora de perifèrics de sistemes microinformàtics.
 • Comercial de microinformàtica.
 • Operador o operadora de teleassistència.
 • Operador o operadora de sistemes.

Demana informació sense compromís

  ** ROSMENTA, SL (Bemen-3), tractarà les vostres dades personals per a contactar-vos i informar-vos del cicle seleccionat. Podeu exercir en qualsevol moment els drets d'accés, eliminació, rectificació, oposició, limitació i portabilitat, enviant una carta a Bemen-3 · C/ Cartellà, 48 · 08031 Barcelona, o un c/e a bemen3@bemen3.com.
  Les Condicions legals i la Política de cookies de la web es poden consultar fent click aquí (s'obre una finestra nova).

  Arxiu B3, enregistrament realitzat per personal docent.