Imatge per il·lustrar la família de Serveis a la Comunitat de BEMEN-3

Aquest cicle es realitza només en modalitat presencial.

Serveis socioculturals i a la comunitat

Atenció a Persones en Situació de Dependència

Tècnic o tècnica en Atenció a Persones en Situació de Dependència

Aquests estudis capaciten per atendre les persones en situació de dependència, en l’àmbit domiciliari i institucional, a fi de mantenir i millorar la seva qualitat de vida, fent activitats assistencials, no sanitàries, psicosocials i de suport a la gestió domèstica, i aplicant mesures i normes de prevenció i seguretat i derivant-les a altres serveis quan calgui.

Tenen una durada de 2.000 hores (1.551 en un centre educatiu i 449 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

acadèmics
0 cursos
de durada total
0 h
a Bemen-3
0 h
en un centre de treball
0 h

Més informació:

Nova distribució curricular (Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial de 21/05/2020) per a les promocions 2020-2022 i posteriors.

 • PRIMER CURS

M1_Organització de l’atenció a les persones en situació de dependència

M3_ Atenció Higiènica

M4_ Atenció i Suport psicosocial

M5_ Característiques i necessitats de les persones en situació de dependència

M7_ Suport domiciliari

M9_ Destreses socials

M10_ Primers auxilis

M11_ Formació i orientació laboral

M13_ Anglès tècnic

TUTORIA (Espai Orientació)

 • SEGON CURS

M2_ Atenció Sanitària

M6_ Teleassistència

M8_ Suport en la comunicació

M12_ Empresa i iniciativa emprenedora

M14_ Síntesi

TUTORIA (Espai Orientació)

M15_F.C.T.

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria.
 • Haver superat el curs específic per a l’accés als cicles de grau mitjà.
 • Tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar.
 • Taver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP).
 • Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics.
 • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.
 • Haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial (PQPI).
 • Tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir com a mínim 17 anys l’any en què es fa la prova.

Per accedir al cicle cal presentar la sol.licitud de preinscripció del 24 al 30 de maig de 2024, ambdós inclosos. La sol.licitud s’ha de presentar al registre electrònic de la Generalitat mitjançant el formulari electrònic disponible al web del Departament d’Educació. Les persones que no puguin utilitzar la sol.licitud electrònica esmentada, poden utilitzar el formulari en suport informàtic disponible al web preinscripcio.gencat.cat.

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic o tècnica, que permet accedir:

 • Al batxillerat.
 • A un cicle de grau superior de formació professional.

Sortides professionals

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • Assistent o assistenta de persones en situació de dependència en institucions i/o domicilis.
 • Governant i subgovernant o governanta i subgovernanta de persones en situació de dependència en institucions.
 • Auxiliar responsable de planta de residències de persones grans i persones amb discapacitat.
 • Auxiliar d’ajuda a domicili.
 • Assistent o assistenta d’atenció domiciliària.
 • Treballador o treballadora familiar.
 • Auxiliar d’educació especial.
 • Assistent o assistenta personal.
 • Teleoperador o teleoperadora de teleassistència.

Demana informació sense compromís

  ** ROSMENTA, SL (Bemen-3), tractarà les vostres dades personals per a contactar-vos i informar-vos del cicle seleccionat. Podeu exercir en qualsevol moment els drets d'accés, eliminació, rectificació, oposició, limitació i portabilitat, enviant una carta a Bemen-3 · C/ Cartellà, 48 · 08031 Barcelona, o un c/e a bemen3@bemen3.com.
  Les Condicions legals i la Política de cookies de la web es poden consultar fent click aquí (s'obre una finestra nova).

  Arxiu B3, enregistrament realitzat per personal docent.