CFGS Integració Social

Aquest cicle es realitza en modalitat presencial i en modalitat no presencial (online).

Serveis socioculturals i a la comunitat

Integració Social

Tècnic o tècnica superior en Integració Social

Aquests estudis capaciten per programar, organitzar, implementar i avaluar les intervencions d’integració social aplicant estratègies i tècniques específiques, promovent la igualtat d’oportunitats, actuant en tot moment amb una actitud de respecte cap a les persones destinatàries i garantint la creació d’entorns segurs tant per a les persones destinatàries com per al professional.

La durada és de 2.000 hores (1.485 al centre educatiu i 515 d’estada a l’empresa) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

acadèmics
0 cursos
de durada total
0 h
a Bemen-3
0 h
d'estada a l'empresa
0 h

Més informació:

Nova distribució curricular del Tècnic/a superior en Integració Social (Ordre ENS/162/2017, de 19 de juliol, modificació en tramitació) – (Reial decret 1074/2012, de 13 de juliol, actualitzat pel Reial Decret 289/2023, de 18 d’abril, modificació en tramitació). Promocions 2024-2026 i posteriors.

Mòduls Professionals

0337- Context de la intervenció social.
0338 – Inserció sociolaboral.
0339 – Atenció a les unitats de convivència.
0340 – Mediació comunitària.
0341 – Suport a la intervenció educativa.
0342 – Promoció de l’autonomia personal.
0343 – Sistemes augmentatius i alternatius de comunicació.
0344 – Metodologia de la intervenció social.
0017 – Habilitats socials.
0020 – Primers auxilis.
0179 – Anglès professional.
1665 – Digitalització aplicada als sectors productius.
1708 – Sostenibilitat aplicada al sistema productiu.
1709 – Itinerari personal per a l’ocupabilitat I.
1710 – Itinerari personal per a l’ocupabilitat II
0345 – Projecte Intermodular d’Integració social.
Mòdul professional optatiu.

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • Tenir el títol de batxillerat.
 • Tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista.
 • Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental.
 • Haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari.
 • Tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP).
 • Tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent.
 • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l’any natural en què es realitza la prova.

Per accedir al cicle cal presentar la sol.licitud de preinscripció del 24 al 30 de maig de 2024, ambdós inclosos. La sol.licitud s’ha de presentar al registre electrònic de la Generalitat mitjançant el formulari electrònic disponible al web del Departament d’Educació. Les persones que no puguin utilitzar la sol.licitud electrònica esmentada, poden utilitzar el formulari en suport informàtic disponible al web preinscripcio.gencat.cat.

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s’han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.

Per a més informació, consulteu el Canal Universitats.

Sortides professionals

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • Tècnic/a de programes de prevenció i inserció social.
 • Educador/a d’equipaments residencials de tipus diversos.
 • Treballador/a familiar.
 • Auxiliar de tutela.
 • Tècnic/a d’integració social.
 • Educador/a d’educació especial.
 • Monitor/a de persones amb discapacitat.
 • Tècnic/a de mobilitat bàsica.
 • Mediador/a ocupacional i/o laboral.
 • Mediador/a comunitari/ària.
 • Mediador/a intercultural.
 • Tècnic/a en ocupació amb suport.
 • Tècnic/a d’acompanyament laboral.
 • Monitor/a de rehabilitació psicosocial.

Demana informació sense compromís

  ** ROSMENTA, SL (Bemen-3), tractarà les vostres dades personals per a contactar-vos i informar-vos del cicle seleccionat. Podeu exercir en qualsevol moment els drets d'accés, eliminació, rectificació, oposició, limitació i portabilitat, enviant una carta a Bemen-3 · C/ Cartellà, 48 · 08031 Barcelona, o un c/e a bemen3@bemen3.com.
  Les Condicions legals i la Política de cookies de la web es poden consultar fent click aquí (s'obre una finestra nova).

  Arxiu B3, enregistrament realitzat per personal docent.