CFGS Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa

Aquest cicle es realitza en modalitat presencial i en modalitat no presencial (online).

3 x 2 = 2 cicles formatius en 3 anys

El centre disposa de l’autorització per impartir el “3 x 2”.  L’obtenció en només tres cursos de dues titulacions de la família professional d’Informàtica. El primer curs és comú, el segon curs és d’especialització (Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa, perfil professional Ciberseguretat, o Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma, perfil professional BigData) i en el tercer curs, si s’escau, s’obtindria un segon títol de tècnic superior en informàtica.

Informàtica i comunicacions

Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa, orientació Ciberseguretat

Tècnic o tècnica superior en Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa, orientació Ciberseguretat

Aquests estudis postobligatoris capaciten per configurar, administrar i mantenir sistemes informàtics, garantint-ne la funcionalitat, la integritat dels recursos i serveis del sistema, amb la qualitat exigida i complint la reglamentació vigent.

D’altra banda, aquest cicle formatiu, orientat a la ciberseguretat, permet formar un professional per ser capaç d’analitzar la seguretat i proposar solucions als ciberatacs detectats, reconeixent-ne l’origen i motius; definir i implementar un funcionament segur per als dispositius mòbils i d’altres (IoT), i assegurar els serveis de xarxa per garantir-ne la seguretat.

La durada és de 2.000 hores (1.485 al centre educatiu i 515 d’estada a l’empresa) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

acadèmics
0 cursos
de durada total
0 h
a Bemen-3
0 h
d'estada a l'empresa
0 h

Més informació:

Nova distribució curricular del Tècnic/a superior en Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa (Decret 197/2013, de 23 de juliol modificat per l’Ordre EDU /186/2021, de 23 de setembre, modificació en tramitació) – (Reial decret 1629/2009, de 30 d’octubre, modificació en tramitació). Promocions 2024-2026 i posteriors.

Mòduls Professionals

0369 – Implantació de sistemes operatius.
0370 – Planificació i administració de xarxes.
0371 – Fonaments de maquinari.
0372 – Gestió de bases de dades.
0373 – Llenguatges de marques i sistemes de gestió d’informació.
0374 – Administració de sistemes operatius.
0375 – Serveis de xarxa i internet.
0376 – Implantació d’aplicacions web.
0377 – Administració de sistemes gestors de bases de dades.
0378 – Seguretat i alta disponibilitat.
0179 – Anglès professional.
1665 – Digitalització aplicada als sectors productius.
1708 – Sostenibilitat aplicada al sistema productiu.
1709 – Itinerari personal per a l’ocupabilitat I.
1710 – Itinerari personal per a l’ocupabilitat II.
0379 – Projecte intermodular d’administració de sistemes informàtics en xarxa.
Mòdul professional optatiu.

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • Tenir el títol de batxillerat.
 • Tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista.
 • Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental.
 • Haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari.
 • Tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP).
 • Tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent.
 • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l’any natural en què es realitza la prova.

Per accedir al cicle cal presentar la sol.licitud de preinscripció del 24 al 30 de maig de 2024, ambdós inclosos. La sol.licitud s’ha de presentar al registre electrònic de la Generalitat mitjançant el formulari electrònic disponible al web del Departament d’Educació. Les persones que no puguin utilitzar la sol.licitud electrònica esmentada, poden utilitzar el formulari en suport informàtic disponible al web preinscripcio.gencat.cat.

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s’han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.

Per a més informació, consulteu el Canal Universitats.

Sortides professionals

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • ­Tècnic o tècnica en administració de sistemes.

 • Responsable d’informàtica.

 • Tècnic o tècnica en serveis d’Internet.

 • Tècnic o tècnica en serveis de missatgeria electrònica.

 • Personal de suport tècnic.

 • Tècnic o tècnica en teleassistència.

 • Tècnic o tècnica en administració de bases de dades.

 • Tècnic o tècnica en xarxes.

 • Supervisor o supervisora de sistemes.

 • Tècnic o tècnica en serveis de comunicacions.

 • Tècnic o tècnica en entorns web. 

Demana informació sense compromís

  ** ROSMENTA, SL (Bemen-3), tractarà les vostres dades personals per a contactar-vos i informar-vos del cicle seleccionat. Podeu exercir en qualsevol moment els drets d'accés, eliminació, rectificació, oposició, limitació i portabilitat, enviant una carta a Bemen-3 · C/ Cartellà, 48 · 08031 Barcelona, o un c/e a bemen3@bemen3.com.
  Les Condicions legals i la Política de cookies de la web es poden consultar fent click aquí (s'obre una finestra nova).