CFGS Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa

Aquest cicle es realitza en modalitat presencial i en modalitat no presencial (online).

3 x 2 = 2 cicles formatius en 3 anys

El centre disposa de l’autorització per impartir el “3 x 2”.  L’obtenció en només tres cursos de dues titulacions de la família professional d’Informàtica. El primer curs és comú, el segon curs és d’especialització (Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa, perfil professional Ciberseguretat, o Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma, perfil professional BigData) i en el tercer curs, si s’escau, s’obtindria un segon títol de tècnic superior en informàtica.

Informàtica i comunicacions

Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa, orientació Ciberseguretat

Tècnic o tècnica superior en Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa, orientació Ciberseguretat

Aquests estudis postobligatoris capaciten per configurar, administrar i mantenir sistemes informàtics, garantint-ne la funcionalitat, la integritat dels recursos i serveis del sistema, amb la qualitat exigida i complint la reglamentació vigent.

D’altra banda, aquest cicle formatiu, orientat a la ciberseguretat, permet formar un professional per ser capaç d’analitzar la seguretat i proposar solucions als ciberatacs detectats, reconeixent-ne l’origen i motius; definir i implementar un funcionament segur per als dispositius mòbils i d’altres (IoT), i assegurar els serveis de xarxa per garantir-ne la seguretat.

La durada és de 2.000 hores (1.617 en un centre educatiu i 383 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

0 cursos
acadèmics
0 h
de durada total
0 h
a Bemen-3
0 h
en un centre de treball

Més informació:

Nova distribució curricular (Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial de 21/05/2020) per a les promocions 2020-2022 i posteriors.

 • PRIMER CURS

M1 Implantació de sistemes operatius. (UF1-UF2-UF3)

M2 Gestió de bases de dades. (UF1-UF2 + UF4 DAM)

M10 Administració de sistemes gestors de bases de dades

M9 Implantació d’ aplicacions web

M3 Programació bàsica (UF1-UF2-UF3 + UF4-UF5-UF6 DAM)

M4 Llenguatge de marques i sistemes de gestió d’ informació

M7 Planificació i Administració de xarxes

M12 Formació i orientació laboral

M13 Empresa i iniciativa emprenedora

TUTORIA (Espai Orientació)

 • SEGON CURS

M1 Implantació de sistemes operatius. (UF4)

M6 Administració de sistemes operatius

M2 Gestió de bases de dades (UF3)

M5 Fonaments de maquinari

M8 Serveis de xarxa i Internet

M11 Seguretat i alta disponibilitat

M14 Projecte d’ administració de sistemes informàtics en xarxa

M16 Ciberseguretat

TUTORIA (Espai Orientació)

M15_F.C.T

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • Tenir el títol de batxillerat.
 • Tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista.
 • Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental.
 • Haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari.
 • Tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP).
 • Tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent.
 • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l’any natural en què es realitza la prova.

Per accedir al cicle cal presentar la sol.licitud de preinscripció entre el 26 maig i l’1 de juny. La sol.licitud s’ha de presentar al registre electrònic de la Generalitat mitjançant el formulari electrònic disponible al web del Departament d’Educació.

Les persones que no puguin utilitzar la sol.licitud electrònica esmentada, poden utilitzar el formulari en suport informàtic disponible al web del Departament d’Educació.

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s’han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.

Per a més informació, consulteu el Canal Universitats.

Sortides professionals

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • ­Tècnic o tècnica en administració de sistemes.

 • Responsable d’informàtica.

 • Tècnic o tècnica en serveis d’Internet.

 • Tècnic o tècnica en serveis de missatgeria electrònica.

 • Personal de suport tècnic.

 • Tècnic o tècnica en teleassistència.

 • Tècnic o tècnica en administració de bases de dades.

 • Tècnic o tècnica en xarxes.

 • Supervisor o supervisora de sistemes.

 • Tècnic o tècnica en serveis de comunicacions.

 • Tècnic o tècnica en entorns web. 

Demana informació sense compromís

  ** ROSMENTA, SL (Bemen-3), tractarà les vostres dades personals per a contactar-vos i informar-vos del cicle seleccionat. Podeu exercir en qualsevol moment els drets d'accés, eliminació, rectificació, oposició, limitació i portabilitat, enviant una carta a Bemen-3 · C/ Cartellà, 48 · 08031 Barcelona, o un c/e a bemen3@bemen3.com.
  Les Condicions legals i la Política de cookies de la web es poden consultar fent click aquí (s'obre una finestra nova).