Cicle Formatiu de Grau Superior Promoció d'Igualtat de Gènere a BEMEN-3

Aquest cicle es realitza actualment en modalitat no presencial (online).

Serveis socioculturals i a la comunitat

Promoció d'Igualtat de Gènere

Tècnic o tècnica superior en Promoció d’Igualtat de Gènere

Aquests estudis capaciten per programar, desenvolupar i avaluar intervencions relacionades amb la promoció de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes, aplicant estratègies i tècniques de l’àmbit de la intervenció social, detectant situacions de risc de discriminació per raó de sexe i potenciant la participació social de les dones.

La durada és de 2.000 hores (1.485 al centre educatiu i 515 d’estada a l’empresa) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

acadèmics
0 cursos
de durada total
0 h
a Bemen-3
0 h
d'estada a l'empresa
0 h

Més informació:

Nova distribució curricular del Tècnic/a superior en Promoció i Igualtat de Gènere. (Ordre ENS/132/2023, de 26 de maig, modificació en tramitació) – (Reial decret 779/2013, de 11 d’octubre, modificació en tramitació). Promocions 2024-2026 i posteriors.

Mòduls Professionals

0344 – Metodologia de la intervenció social.
1128 – Desenvolupament comunitari.
1401 – Informació i comunicació amb perspectiva de gènere.
1402 – Prevenció de la violència de gènere.
1403 – Promoció del treball de les dones.
1404 – Àmbits d’intervenció per a la promoció d’igualtat.
1405 – Participació social de les dones.
1406 – Intervenció socioeducativa per a la igualtat.
0017 – Habilitats socials.
0020 – Primers auxilis.
0179 – Anglès professional.
1665 – Digitalització aplicada als sectors productius.
1708 – Sostenibilitat aplicada al sistema productiu.
1709 – Itinerari personal per a l’ocupabilitat I.
1710 – Itinerari personal per a l’ocupabilitat II.
1407 – Projecte Intermodular de Promoció d’igualtat de gènere.
Mòdul professional optatiu.

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • Tenir el títol de batxillerat.
 • Tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista.
 • Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental.
 • Haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari.
 • Tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP).
 • Tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent.
 • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l’any natural en què es realitza la prova.

Per accedir al cicle cal presentar la sol.licitud de preinscripció del 24 al 30 de maig de 2024, ambdós inclosos. La sol.licitud s’ha de presentar al registre electrònic de la Generalitat mitjançant el formulari electrònic disponible al web del Departament d’Educació. Les persones que no puguin utilitzar la sol.licitud electrònica esmentada, poden utilitzar el formulari en suport informàtic disponible al web preinscripcio.gencat.cat.

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s’han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.

Per a més informació, consulteu el Canal Universitats.

Sortides professionals

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • Promotor o promotora d’igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes.
 • Promotor o promotora per a la igualtat efectiva de dones i homes.
 • Tècnic o tècnica de suport en matèria d’igualtat efectiva de dones i homes.

Demana informació sense compromís

  ** ROSMENTA, SL (Bemen-3), tractarà les vostres dades personals per a contactar-vos i informar-vos del cicle seleccionat. Podeu exercir en qualsevol moment els drets d'accés, eliminació, rectificació, oposició, limitació i portabilitat, enviant una carta a Bemen-3 · C/ Cartellà, 48 · 08031 Barcelona, o un c/e a bemen3@bemen3.com.
  Les Condicions legals i la Política de cookies de la web es poden consultar fent click aquí (s'obre una finestra nova).