Cicle Formatiu de Grau Superior Promoció d'Igualtat de Gènere a BEMEN-3

Aquest cicle es realitza actualment en modalitat no presencial (online).

Serveis socioculturals i a la comunitat

Promoció d'Igualtat de Gènere

Tècnic o tècnica superior en Promoció d’Igualtat de Gènere

Aquests estudis capaciten per programar, desenvolupar i avaluar intervencions relacionades amb la promoció de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes, aplicant estratègies i tècniques de l’àmbit de la intervenció social, detectant situacions de risc de discriminació per raó de sexe i potenciant la participació social de les dones.

La durada és de 2.000 hores (1.551 en un centre educatiu i 449 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

acadèmics
0 cursos
de durada total
0 h
a Bemen-3
0 h
en un centre de treball
0 h

Més informació:

Nova distribució curricular (Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial de 21/05/2020) per a les promocions 2020-2022 i posteriors.

 • PRIMER CURS

M1_Informació i comunicació amb perspectiva de gènere

M2_Metodologia de la Intervenció social

M3_Àmbits d’intervenció per a la promoció d’igualtat

M4_Desenvolupament comunitari (UF3)

M5_Participació social de les dones

M6_Intervenció socioeducativa per a la igualtat

M9_Habilitats socials

M10_Primers Auxilis

M11_Formació i Orientació Laboral (UF2)

M12_Empresa i Iniciativa Emprenedora

TUTORIA (Espai Orientació)

 • SEGON CURS

M7_Prevenció de la violència de gènere

M4_Desenvolupament comunitari (UF1-UF2)

M8_Promoció del treball de les dones

M11_ Formació i Orientació Laboral (UF1)

M13_Projecte de promoció d’igualtat de gènere

TUTORIA (Espai Orientació)

M14 F.C.T

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • Tenir el títol de batxillerat.
 • Tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista.
 • Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental.
 • Haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari.
 • Tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP).
 • Tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent.
 • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l’any natural en què es realitza la prova.

Per accedir al cicle cal presentar la sol.licitud de preinscripció del 24 al 30 de maig de 2024, ambdós inclosos. La sol.licitud s’ha de presentar al registre electrònic de la Generalitat mitjançant el formulari electrònic disponible al web del Departament d’Educació. Les persones que no puguin utilitzar la sol.licitud electrònica esmentada, poden utilitzar el formulari en suport informàtic disponible al web preinscripcio.gencat.cat.

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s’han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.

Per a més informació, consulteu el Canal Universitats.

Sortides professionals

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • Promotor o promotora d’igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes.
 • Promotor o promotora per a la igualtat efectiva de dones i homes.
 • Tècnic o tècnica de suport en matèria d’igualtat efectiva de dones i homes.

Demana informació sense compromís

  ** ROSMENTA, SL (Bemen-3), tractarà les vostres dades personals per a contactar-vos i informar-vos del cicle seleccionat. Podeu exercir en qualsevol moment els drets d'accés, eliminació, rectificació, oposició, limitació i portabilitat, enviant una carta a Bemen-3 · C/ Cartellà, 48 · 08031 Barcelona, o un c/e a bemen3@bemen3.com.
  Les Condicions legals i la Política de cookies de la web es poden consultar fent click aquí (s'obre una finestra nova).