Serveis socioculturals i a la comunitat

Animació Sociocultural i Turística

Tècnic o tècnica superior en Animació Sociocultural i Turística

CURS 2022-2023 no està previst impartir aquest cicle

Aquests estudis capaciten per programar, organitzar, implementar i avaluar intervencions d’animació sociocultural i turística, promovent la participació activa de les persones i grups destinataris i coordinant les actuacions dels professionals i voluntaris a càrrec.

La durada és de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

acadèmics
0 cursos
de durada total
0 h
a Bemen-3
0 h
en un centre de treball
0 h

Més informació:

Nova distribució curricular (Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial de 21/05/2020) per a les promocions 2020-2022 i posteriors.

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • Tenir el títol de batxillerat.
 • Tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista.
 • Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental.
 • Haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari.
 • Tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP).
 • Tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent.
 • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l’any natural en què es realitza la prova.

Pel curs 2022-2023 no està previst impartir aquest cicle.

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s’han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.

Per a més informació, consulteu el Canal Universitats.

Sortides professionals

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • Coordinador o coordinadora i director o directora d’activitats del lleure infantil i juvenil.
 • Coordinador o coordinadora i director o directora de campaments, d’albergs de joventut, de cases de colònies, de granges escola, d’aules de cases de joventut i d’escoles de natura.
 • Animador o animadora sociocultural.
 • Dinamitzador comunitari o dinamitzadora comunitària.
 • Assessor o assessora del sector associatiu.
 • Tècnic comunitari o tècnica comunitària.
 • Tècnic o tècnica de serveis culturals.
 • Tècnic o tècnica en informació juvenil.
 • Animador o animadora d’hotels; de vetllades i espectacles, o d’activitats recreatives a l’aire lliure en complexos turístics.
 • Cap de departament d’animació turística.

La formació establerta en els seus diferents mòduls professionals, garanteix el nivell de coneixement exigit en el diploma de director/coordinador d’activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil.

Obrir formulari